Faculty structure Pedagogy

I. FACULTY DEPARTMENTS

 1. The Department of Pedagogy and Methodology of Primary Education
 2. The Department of Psychopedagogy and Preschool Education

II. FACULTY COUNCIL

 1. Chirică Galina, dr., conf. univ. – preşedintele Consiliului, decanul Facultății Pedagogie.
 2. Munteanu Tamara, lector universitar, prodecan – vicepreşedinte, Catedra Pedagogie și Metodica Învățământului Primar.
 3. Golubițchi Silvia, dr., conf. univ., șef Catedră Pedagogie și Metodica Învățământului Primar.
 4. Mîslițchi Valentina, dr., conf. univ., șef Catedră Psihopedagogie și Educație Preșcolară.
 5. Botnari Valentina, dr., prof. univ. interim., Catedra Psihopedagogie și Educație Preșcolară.
 6. Borş Alexandru, dr., conf. univ., Catedra Pedagogie și Metodica Învățământului Primar.
 7. Posțan liliana, dr., lect. univ., Catedra Pedagogie și Metodica Învățământului Primar.
 8. Antoci Diana, dr., conf. univ., Catedra Psihopedagogie și Educație Preșcolară.
 9. Stamati Maria, lector univ., președintele BS al Facultății Pedagogie.
 10. Balaban Ana, studenta grupei academice 103.
 11. Haruța Augustina, studenta grupei academice 202.

Planul de activitate al consiliului facultății pentru anul de studii 2018-2019

1. Septembrie
1.1. Alegerea secretarului Consiliului Facultății Pedagogie pentru anul de studii 2018-2019.
1.2. Confirmarea mentorilor în grupele academice la anul I și II, Învățământ cu frecvență.
1.3. Rezultatele Admiterii 2018.
1.4. Alegerea Comisiei de concurs pentru anul de studii 2018-2019.
1.5. Discutarea propunerilor pentru Planul de activitate al Consiliului Facultății în anul de studii 2018-2019. Aprobarea.
1.6. Diverse
2. Octombrie
2.1. Repartizarea sarcinii didactice pentru anul de studii 2018-2019.
2.2. Confirmarea planurilor de activitate educativă a mentorilor pentru anul de studii 2018-2019.
2.3. Aprobarea Planului activităților extracurriculare la Facultatea Pedagogie.
2.4. Aprobarea listei studenților pentru acordarea bursei sociale.
2.5. Calitatea programelor de master în cadrul Facultății Pedagogie și pregătirea lor pentru evaluare și acreditare.
2.6. Despre pregătirea activităților consacrate Anului jubiliar al Facultății Pedagogie. Crearea Comitetului organizatoric, aprobarea.
2.7. Diverse
3. Noiembrie – Decembrie
3.1. Raportul cu privire la activitatea ştiinţifico-metodică a cadrelor didactice în anul 2018.
3.2. Aprobarea Planului de activitate şi a temelor de cercetare ştiinţifică pentru anul 2019.
3.3. Rezultatele practicii pedagogice, învățământ cu frecvenţă (gr. 401, 402).
3.4. Prezentarea și aprobarea tematicii tezelor de licență.
3.5. Monitorizarea activităţii de învăţare autonomă a studenţilor.
3.6. Planul de acțiuni privind pregătirea Facultății Pedagogie pentru Admiterea 2019
3.7. Diverse
4. Ianuarie – Februarie
4.1. Informaţie despre realizarea planurilor individuale de către cadrele didactice de la Facultatea Pedagogie în I-l semestru.
4.2. Rezultatele sesiunii de iarnă la ciclul I, Învățământ cu frecvență și Învățământ cu ftrecvență redusă. Modalități de sporire a calităţii pregătirii specialiştilor.
4.3. Organizarea activității educative cu studenţii Facultății Pedagogie.
4.4. Aspecte metodologice privind abordarea învățării centrate pe student la Facultatea Pedagogie.
4.5. Activitatea catedrelor Facultății Pedagogie privind orientarea profesională a absolvenților din învățământul preuniversitar.
4.6. Aprobarea listei studenților pentru acordarea bursei sociale.
4.7. Diverse
5. Martie – Aprilie
5.1. Nivelul realizării tezelor de licență și master.
5.2. Totalurile practicii pedagogice la anul III, Învățământ cu frecvență.
5.3. Experiențe de transpoziții didactice axate pe pregătirea profesională de calitate a pedagogilor și psihologilor.
5.4. Despre organizarea Conferinţei ştiinţifice a studenţilor şi masteranzilor.
5.5. Diverse
6. Mai – Iunie
6.1. Pregătirea absolvenţilor Facultăţii Pedagogie pentru susţinerea tezelor de licență și master.
6.2. Recomandarea absolvenţilor Facultății Pedagogie, ciclul II, masterat la ciclul III de studii, doctorat.
6.3. Organizarea sesiunii de vară la Învățământ cu frecvență redusă.
6.4. Despre realizarea Planului de acțiuni privind obiecţiile / propunerile Comisiei de acreditare AQAS, ANACEC.
6.5. Despre nivelul pregătirii Facultății Pedagogie către Conferința jubiliară.
6.6. Diverse.

III. CURRICULAR COMMISSION

 1. Munteanu Tamara, lect. univ., prodecanul Facultății – președinte
 2. Chirică Galina, dr., conf. univ., decanul Facultății – vicepreședinte
 3. Golubițchi Silvia, dr., conf. univ., șeful Catedrei PMÎP
 4. Mîslițchi Valentina, dr., conf. univ., șeful Catedrei PPEP
 5. Antoci Diana, dr., conf. univ.
 6. Botnari Valentina, dr., prof. univ. interim.
 7. Posțan Liliana, dr., lect. univ.
 8. Haruța Augustina, studentă, grupa 202
 9. Cavcaliuc Natalia, studentă, grupa 301.