Activitatea de cercetare științifică și inovare

Înscrisă în sistemul învăţământului Republicii Moldova ca prima instituţie de învăţământ superior, în Universitatea de Stat din Tiraspol, de rând cu activitatea de pregătire a cadrelor didactice se desfăşoară şi o amplă activitate investigaţională. Lucrului de cercetare şi inovare i-a fost acordată o mare atenţie chiar de la fondarea instituţiei. Cea mai veche instituţie de învăţământ superior are şi cea mai veche gardă de cercetători, care ulterior au constituit baza colectivelor de cercetare din diverse instituţii de învăţământ superior şi organizaţii ştiinţifice din republică. Savanţi de înaltă calificare au activat încă în perioada interbelică: Cozac M.I., Lingau N.G., Şcerbac I.D., Porodico F.M., Iaroşenco M.F. (academician), Volcov I.F., Agasieva N.A. etc.

Primele colective ştiinţifice au fost create în anul de studii 1937/1938, atunci au ŞI fost deschise laboratoare de fizică, chimie, botanică, geografie fizică şi geologie, care a condus la o îmbunătăţire însemnată a bazei tehnico-materiale pentru procesul de studii şi de cercetare ştiinţifică. În afară de aceasta a fost completată o bogată bibliotecă ştiinţifică şi un muzeu zoologic.

Către anul 1940 s-a format un colectiv ştiinţific competent care a fost chemat să contribuie la crearea Institutului Pedagogic din Chişinău. Însă anii celui de-al doilea război mondial au marcat negativ sistemul de învăţământ şi de cercetare ştiinţifică din ţară. Dezastrul economic, seceta, foametea, deportările, represiunile au redus simţitor numărul de cadre ştiinţifice ale Institutului. În perioada postbelică a reînceput completarea laboratoarelor şi catedrelor cu cadre de înaltă calificare. În anul 1954 erau încadraţi în activitatea de cercetare ştiinţifică doar Şapiro M.A., Macarov F.P., Crăciun P.I., Mareţchi S.C., Cotenco I.A., Cozlovschi M.I., Crăciun T.A., Volcov I.F.

O schimbare radicală care a contribuit la revitalizarea sectorului de cercetare ştiinţifică a fost comasarea şi reorganizarea în anul 1954 a unor facultăţi ale institutelor învăţătoreşti şi pedagogice din Chişinău, Bălţi Tiraspol şi Cahul. În rezultatul acestor restructurări în următorul an de studii în cadrul UST activau 20 de doctori (candidaţi) în ştiinţe, care au constituit un potenţial ştiinţific competent, capabil să restabilească şi să revigoreze activitatea ştiinţifică în laboratoarele de chimie, geografie, fizică, biologie etc.

În aprilie 1955, pentru prima oară în perioada postbelică, a avut loc conferinţă ştiinţifică de totalizare a rezultatelor activităţii ştiinţifice a colectivului UST. În cadrul conferinţei au fost prezentate 30 de rapoarte în 4 secţii: ştiinţe sociale, ştiinţe fizice, ştiinţe biologice şi ştiinţe geografice. Ulterior, organizarea conferinţelor anuale a devenit o tradiţie. În acelaşi an colectivul de profesori a editat un dicţionar rus-moldovenesc de termeni matematici, destinat studenţilor, profesorilor şcolari, cadrelor didactice din institutele şi şcolile pedagogice.

În anul 1956, în legătură cu celebrarea aniversării a 25-a de la fondarea UST, a fost editat primul volum de lucrări „Ученые записки ТГПИ”. Aceste volume au continuat să se editeze până la începutul anilor 70 ai secolului trecut.

În anii 70 apar primele culegeri bibliografice ale lucrărilor ştiinţifice ale colaboratorilor: prima include peste 1500 de titluri, iar al doilea volum – peste 2000 de titluri.

Un eveniment important la acest compartiment l-a constituit apariţia celor patru cărţi la istoria matematicii în şcoală, autor G. Gleizer. Alte publicaţii valoroase pentru domeniile corespunzătoare aparţin colaboratorilor A.Novac, I.Cotenco, V.Zapadaev, P.Petric, C.Sluţcaia, N.Mihai. Mulţi colaboratori ai institutului (V.Titov, V.Sobeţchi, B.Crivţun, E.Feldman, V.Crupinschi, N.Mihai, I.Antoseac, G.Verşigora, A.Fedorov, I.Cotenco, A.Novac) sunt autori şi coautori la manuale destinaţe elevilor din şcolile medii sau studenţilor instituţiilor de învăţământ superior: „Elemente de cartografie”, „Geologie istorică”, „Crestomaţie la literatură pentru clasa VII”, „Aritmetica pentru clasa VI”, „Bazele cultivării plantelor”, ş.a. Înafară de aceasta se editează suporturi pentru cursurile teoretice, practice şi pentru lucrul independent al studenţilor. În mod deosebit s-au remarcat V.Titov, E.Ţurcan, E.Natanzon, G.Bogatîreva ş.a.

Tradiţia reconstituită la sfârşitul anilor 50 de a organiza conferinţe ştiinţifice de totalizare ale profesorilor şi studenţilor este susţinută pe parcursul întregii istorii a UST. Începănd cu anii 60 anual au avut loc cel puţin 1-2 conferinţe pe domenii: biologie, geografie, matematică, fizică, chimie, pedagogie, filozofie.

Începând cu anii 70 în cadrul UST la Comanda de stat se îndeplinesc lucrări de cercetare ştiinţifică de o mare importanţă în diverse domenii: cristalografie şi fizica semiconductorilor, chimie, fiziologie, geografie, paleogeografie şi geologie, pedagogie, ştiinţe sociale. Este foarte intensă activitatea editorială: apar cărţi noi, broşuri, articole ştiinţifice, culegeri de teze şi materiale ale conferinţelor ştiinţifice care reflectă rezultatele cercetărilor ştiinţifice obţinute de colaboratorii UST.

Etapa contemporană de dezvoltare a cercetărilor ştiinţifice în Universitate este legată de numele lui Miroslav Cozlovschi – savant notoriu şi mentorul unei pleiade de fizicieni savanţi şi profesori şcolari care pentru prima dată a fost studiată influenţa câmpului electric asupra proceselor de cristalizare din soluţii şi pentru prima dată a determinat experimental dependenţa pătratică a vitezei de cristalizare de intensitatea şi de polaritatea câmpului electric. Această dependenţă a fost stabilită experimental şi demonstrată din punct de vedere teoretic. Pentru prima dată a fost evidenţiată experimental o creştere a durităţii şi modificarea proprietăţilor fizice ale peliculelor subţiri. În 1973 M.Cozlovschi s-a învrednicit de titlul Lucrător emerit al învăţământului superior din RSSM. A fost decorat cu ordinul „Insigna de onoare”.

Actualmente în UST se efectuează cercetări în conformitate cu direcţiile prioritare ale cercetării-dezvoltării: Valorificarea resurselor umane, naturale şi informaţionale pentru dezvoltarea durabilă şi Nanotehnologii, inginerie industrială, produse şi materiale noi. Investigaţiile abordează problematica cu caracter fundamental în domeniile ştiinţelor reale (matematica, fizica, informatica) şi ştiinţelor naturii (biologie, geografie, chimie). Conceptele şi strategiile socio-pedagogice şi psihologice de dezvoltare a învăţământului din Republica Moldova, care constituie o altă direcţie importantă de cercetare în cadrul UST, sunt în deplină concordanţă cu tendinţele contemporane de integrare în Sistemul Educaţional European. În anul 2007 UST a fost supusă procedurii acreditării de stat conform Codului cu privire la ştiinţă şi inovare al Republicii Moldova pentru profilurile:

  1. Modernizarea procesului educaţional în contextul integrării europene;
  2. Monitorizarea, modelarea şi valorificarea sistemelor biologice şi geoecologice;
  3. Probleme actuale ale ştiinţelor matematice şi fizico-chimice.

În anul 2008 UST a devenit membru de profil al Academiei de Ştiinţe a Moldovei în baza rezultatelor acreditării activităţii din sfera ştiinţei şi inovării.

Novac A. Pervaia russcaia burjuazno-democraticescaia revoliuţia i revoliuţionnoe dvijenie v Rumânii (anii 1905-1907). 1966.

Cotenco I., Zapadaev V., Petric P., Sluţcaia C. „Ocerchi istorii Tiraspolea”, 1967.

Mihai N. Dialecticeschii materialism I sovremennaia fizica, 1968.

Manifestări științifice 2020