Centrul de cercetări și inovații pedagogice (CCIP)

I. Date de contact

Adresă Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice, str. Gh. Iablocichin 5, blocul 1, birou 406, MD-2069, Chişinău, R. Moldova
Acronim CCIP
Șef centru Maia Borozan
Număr de +37360520050
Email mayacojocari@yahoo.com
Email centru ccip.ust.2020@gmail.com
Web https://ust.md/subdiviziuni-universitare/centre-si-departamente/centrul-de-cercetari-si-inovatii-pedagogice-ccip/

II. PREZENTARE

Centrul de Cercetări și Inovații Pedagogice (în continuare – CCIP) este integrat în structura Departamentului Didactica Științelor al Universității de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău (în continuare – UST), orientat spre implementarea politicii de stat în sfera cercetării fundamentale și aplicative în domeniul pedagogiei și acționează în conformitate cu direcțiile strategice de dezvoltare a științei și inovării în Republica Moldova.

III. ACTE NORMATIVE

CCIP funcționează în conformitate cu:

 • Codul cu privire la știință și inovare al Republicii Moldova nr. 259 din 15.07.2004 cu modificările și completările ulterioare;
 • Codul Educației al Republicii Moldova (Legea nr. 152 din 17.07.2014);
 • Programul Național în domeniul cercetării și inovării pentru anii 2020-2023 a Republicii Moldova (Hotărârea Guvernului nr.381/2019) https://ancd.gov.md/sites/default/files/document/attachments/Program%20national%20cercetare%20inovare.pdf;
 • Carta Universității de Stat din Tiraspol aprobată de ME IS-5 din 08.05.2015;
 • Strategia de dezvoltare a UST pentru perioada 2021-2025 aprobată în Ședința Senatului UST din 21.01.2021, proces-verbal nr. 6;
 • NOTĂ DE CONCEPT privind viziunea Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030” https://mecc.gov.md/sites/default/files/nota_de_concept_viziunea_snd_2030.pdf
 • Strategia de cercetare și inovare a Universității de Stat din Tiraspol pentru perioada 2021-2025, aprobată la ședința Senatului UST;
 • Regulamentul privind organizarea și desfășurarea activității de cercetare științifică în cadrul Universității de Stat din Tiraspol aprobat la ședința Senatului UST din 28.09.2021, proces-verbal nr.2;
 • Planul de activitate al Centrului în anul 2021 din 1.02.2021.

IV. SCOP ȘI OBIECTIVE

Misiunea CCIP constă în susținerea excelenței universitare prin investigații pedagogice și promovarea bunelor practici de transfer inovațional.

Scopul CCIP vizează contribuții strategice de sensibilizare a comunității academice la cercetările pedagogice de inovare a educației prin realizarea activităților de cercetare pedagogică universitară, organizarea evenimentelor științifice și formarea profesională privind metodologia cercetării.

Obiectivele generale ale CCIP

 • proiectarea, realizarea și mediatizarea cercetărilor pedagogice inovative pentru valorificarea experiențelor de transfer al inovațiilor pedagogice în practica universitară;
 • stimularea motivației studenților, masteranzilor, doctoranzilor pentru avansarea în carieră prin activitatea de cercetare științifică;
 • mediatizarea experiențelor instituționale de cercetare și transfer al inovațiilor pedagogice;
 • sensibilizarea personalului didactic universitar pentru construcție și dezvoltare curriculară și predarea disciplinelor universitare în baza rezultatelor propriilor cercetări.

Obiectivele specifice

 • cooperarea cu personalul didactic universitar pentru planificarea și organizarea activităților de cercetare și a evenimentelor științifice;
 • consultarea tinerilor cercetători interesați de cercetare (de la licență și masterat) pentru admitere la studii de doctorat;
 • organizarea evenimentelor științifice universitare de promovare a inovațiilor pedagogice;
 • monitorizarea publicării cercetărilor pedagogice relevante pentru consolidarea patrimoniului științific universitar;
 • formarea profesională continuă pentru cercetare și transfer inovațional;
 • participarea la concursuri pentru obținerea proiectelor de cercetare și inovare a educației;
 • crearea Registrului universitar al inovațiilor pedagogice;
 • diseminarea rezultatelor cercetării pedagogice în publicații științifice;
 • instituirea și actualizarea paginii web a CCIP în scopul sporirii vizibilității rezultatelor instituționale ale cercetării și al inovării educației;
 • realizarea activităților științifice conexe orientate spre dezvoltarea științei pedagogice.