Centrul Cercetări și Studii Filologice

I. Direcțiile de cercetare

Activitatea de cercetare științifică a centrului Cercetări și Studii Filologice se concretizează în elaborarea şi publicarea de articole științifice, suporturi de curs şi alte materiale didactice, participări la manifestări științifice naționale şi internaționale, prezentareaunor comunicări metodico-didactice, oferirea cursurilor la formarea continuă a cadrelor didactice. Centrul de cercetare organizează periodic mese rotunde, workshop-uri și alte manifestări științifice naționale şi internaționale.

Activitatea ştiinţifică a membrelor centrului Cercetări și Studii Filologice se axează pe următoarele teme și direcții de cercetare țin de Problemele actuale ale limbii şi literaturii române, Analiza lingvistică a textului, Probleme actuale de analiză lingvistică a textului artistic, Dinamica limbii române, Probleme de Lingvistică, Educaţia lingvistică şi literară în contextul dezvoltării valorilor general-umane, Textul-probleme filologice si metodice, Abordări pedagogice – dezvoltarea parteneriatului profesor-student și autonomiei studentului în predarea limbii străine, Educatia interculturală în contextul predării/ învăţării limbii străine, Tendinţe şi orientări in didactica limbii străine.

Membrii Centrului de ceretare Cercetări și Studii Filologice participă activ în diverse manifestări ştiinţifice. Rezultatele cercetărilor ştiinţifice sunt implementate în procesul de predare – învăţare – evaluare atât în cadrul Facultății de Filologie, cât și la celelalte facultăți universitare.

De asemenea, în activitatea ştiinţifică a Centrului sunt implicați studenții. În conformitate cu planul activităţii ştiinţifice a studenţilor, cei din urmă sunt antrenați în diferite manifestări, conferinţe, simpozioane, etc. La conferinţele ştiinţifice anuale studenţii prezentă rezumatele cercetărilor, cele mai performante sunt publicate într-un volum de materiale.

II. Acorduri de colaborare

Facultatea de Filologie are relaţii de colaborare cu următoarele instituţii:

 • Universitatea de Stat din Moldova;
 • Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”;
 • Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi;
 • Institutul de Filologie al AŞM;
 • Institutul de Patrimoniu Cultural al AŞM;
 • Agenţia Universitară francofonă din Republica Moldova;
 • Centrul de resurse umane a profesorilor de limbă engleză;
 • Universitatea Al. Ioan Cuza, Iaşi, România;
 • Universitatea Pedagogică   din Cracovia, Polonia; 
 • Universitatea din Craiova, România;
 • Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu, România − Memorialul Ipoteşti −  Botoşani;
 • LT „B.P.Haşdeu”;
 • LT „Titu Maiorescu”;
 • LT „Liviu Deleanu”;
 • LT „Gh.Asachi”;
 • L.T. „Petru Rareş”;
 • LT „M. Berezovschi”.

De asemenea este în colaborare cu instituții naționale și internaționale precum:

Agenția Universitară Francofonă şi Alianța Franceză care oferă multiple posibilități profesorilor și studenților de la specialitățile cu limbă franceză: formări profesionale, seminare metodologice, vizionare de filme, expoziții, conferințe științifice.

Centrul  de resurse pentru profesorii de limba engleză (ETRC), care este un centru multimedia creat pentru profesorii de limba engleză, în scopul promovării colaborării şi perfecționării abilităților de predare a limbii engleze în Republica Moldova.

Moldova English Teachers’ Association (META), o organizație non-guvernamentală care are ca misiune îmbunătățirea calității Educației prin proiecte educaționale.