Susținerea tezei de doctor în științe ale educației cu titlul METODOLOGIA DE FORMARE INIȚIALĂ A COMPETENȚELOR PROFESIONALE ALE STUDENTULUI CHIMIST ÎN CONTEXT INTERDISCIPLINAR

Școala Doctorală „Științe ale Educației” a Parteneriatului instituțiilor de învățământ superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul și Institutul de Științe ale Educației anunță susținerea publică a tezei de doctor în științe ale educației Metodologia de formare inițială a competențelor profesionale ale studentului chimist în context interdisciplinar.

Susținerea tezei va avea loc la 24 iulie 2020, ora 900, sala 206,  blocul central al Universității de Stat din Tiraspol, Republica Moldova (strada Gh. Iablocikin 5, mun. Chișinău, MD-2069).

Autor: Codreanu Sergiu.

Conducător științific: COROPCEANU Eduard, doctor în chimie, profesor universitar interimar.

 

Comisia de Susținere Publică a tezei, a fost aprobată de către Senatul Universității de Stat din Tiraspol (proces verbal nr. 9 din 11 iunie, 2020).

 

Membri Comisiei de Susținere Publică:

 1. LUPU Ilie, președinte, doctor habilitat în științe pedagogice, profesor universitar;
 2. PAVEL Maria, secretar științific al Comisiei de susținere publică a tezei de doctorat, doctor în științe pedagogice, conferențiar universitar;
 3. COJOCARU Vasile, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, membru (Universitatea Pedagogică de Stat ”Ion Creangă”, mun. Chișinău);
 4. SILISTRARU Nicolae, doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar, membru;
 5. CHIȘCA Diana, doctor în chimie, conferențiar universitar interimar, membru;
 6. GORINCIOI Elena, doctor în chimie, conferențiar universitar, membru (Institutul de Chimie).

Referenți oficiali:

 1. CIOBAN Mitrofan, academician al AȘM, doctor habilitat în științe fizico-matematice, profesor universitar;
 2. GODOROJA Rita, doctor în științe pedagogice, Liceul de Limbi Moderne și Management, Chișinău.

Teza de doctor și autoreferatul pot fi consultate la Biblioteca Științifică, pagina Web a Universității de Stat din Tiraspol (www.ust.md) și pe pagina web a ANACEC (www.cnaa.md).

Publicațiile științifice ale autorului la tema tezei:

Lucrări metodice

 

 1. CODREANU, S., CHIȘCA, D., COROPCEANU, E. GHID de utilizare a senzorilor în procesul de instruire la chimie. Chișinău: S. n., 2018 (Tipogr. UST), 88 p.: il. color. ISBN 978-9975-76-256-4.

 

Articole în reviste științifice din Registrul Național al revistelor de profil (categoria C)

 

 1. CODREANU, S. Competența ca finalitate a învățării. În: Acta et commentationes. Științe ale educației. Revistă științifică. Nr. 2(9), 2016, UST, Chișinău, p. 58-64. ISSN 1857-0623.
 2. CODREANU, S., ARSENE, I., COROPCEANU, E. Utilizarea unor modalități moderne de calcule cuanto-chimice a stării energiei sistemelor moleculare în cursul de chimie. În: Acta et commentationes. Științe ale educației. Revistă științifică, Nr. 1(10), 2017, p. 147-156. ISSN 1857-0623, Tip C.
 3. CODREANU, S. Rolul interdisciplinarității în formarea profesională initială a studentului chimist. În: Acta et commentationes. Științe ale educației. Revistă științifică, Nr. 1(12), 2018, p. 183-192. ISSN 1857-0623, Tip C.
 4. CODREANU, S. Formarea competenței profesionale inițiale la studenții chimiști prin cercetare ecologică. În: Acta et commentationes. Științe ale educației. Revistă științifică, ISSN 1857-0623, Nr. 3(14), p. 69-77, 2018, Tip C.
 5. CODREANU, S., IAVIȚA, T., COROPCEANU, E. Utilizarea senzorilor în motivarea pentru instruire la chimie. În: Acta et Commentationes, Sciences of Education, Revistă științifică, nr. 3 (17), 2019, UST, Chișinău, p. 153-160. ISSN 1857-0623.

 

Articole în reviste științifice internaționale

 

 1. КОРОПЧАНУ, Э.Б., КРОИТОР, Л., ЧИЛОЧИ, А.А., КЛАПКО, С.Ф., ЛАБЛЮК, С.В., КОДРЕАНУ, C.З., ФОНАРЬ, М. С. Cинтез и исследование некоторых 1,2-циклогександион-диоксиминов цинка и кадмия. Москва, Координационная Химия, 2017, том 43, № 7, с. 399-406. УДК 546.47-386:543.427.
 2. КОРОПЧАНУ, Э.Б., КРОИТОР, Л., ЧИЛОЧИ, А.А., ТЮРИНА, Ж.П., ДВОРНИНА, Е.Г., КОДРЕАНУ, C.З., ФОНАРЬ, М. С. Cинтез и строение моноядерных комплексов цинка с пиридин-2-альдоксимом. Москва, Координационная химия, 2017, том 43, № 5, с. 268-274. УДК 546.47-386:543.427.
 3. CODREANU, S., ARSENE, I., COROPCEANU, E. The development of research competence based on quantum calculation of molecular systems. Social Sciences and Education Research Review, (5)1, p. 95-109, 2018, Craiova, România. ISSN 2392-9683.15.
 4. CODREANU, S., ARSENE, I., COROPCEANU, E.. Active interdisciplinary research training context for developing innovative competence in chemistry. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia 8 (2018), Polonia, p. 102-112. ISSN 2083–7267.
 5. CODREANU, S., ARSENE, I., COROPCEANU, E. Theoretical study of some phenomena and processes in the course of organic chemistry. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis Studia ad Didacticam Biologiae Pertinentia 8, (2018), Polonia, p. 151-159. ISSN 2083–7267.

 

Articole/teze în lucrările conferințelor și altor manifestări științifice

 1. CODREANU, S., CROITOR, L., CILOCI, A.A., COROPCEANU, E.B., BIVOL, C. M., CLAPCO, S.T., LABLIUC, S.V., FONARI, M.S. Preparation, structural characterization and biologic activity of Zn(II) and Cd(II) mononuclear complexes with pyridine-2-aldoxime and 1,2-cyclohexanedionedioxim ligands. Abstract. The 6th International Conference Ecological & environmental chemistry. March 2-3, 2017, Academy of Sciences of Moldova 1 Stefan cel Mare Blvd., MD-2001, Chisinau: Pontos, 2017 (Tipogr. ”Europres”), pag. 155. ISBN: 978-9975-51-810-9.
 2. CODREANU, S., ARSENE, I., COROPCEANU, E. Abordări interdisciplinare a unor subiecte la chimie în baza modelărilor computaționale. În: Lucrările Conferinței Științifico-practice naționale cu participare internațională „Reconceptualizarea formării inițiale și continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învățământului modern general și universitar”. Chișinău, UST, Republica Moldova, 27-28 octombrie 2017, Vol. II, pag. 235-240. ISBN 978-9975-76-215-1.
 3. CODREANU, S., ARSENE, I., COROPCEANU, E. Posibilități de utilizare a calculelor cuantice pentru studiul teoretic al profilului energetic a unor reacții radicalice în cursul de chimie. În: Materialele Conferinței republicane a cadrelor didactice, Chișinău, UST, Republica Moldova, 10-11 martie 2018, Vol. II pag. 85-91. ISBN 978-9975-76-230-4.
 4. CODREANU, S. Rezolvarea problemelor cu caracter interdisciplinar la chimia analitică. În: Lucrările Conferinței științifico-didactice naționale cu participare internațională, ediția a II-a, consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu ”Probleme actuale ale didacticii științelor reale”, 11-12 mai 2018, Vol. II, pag. 54-58. ISBN: 978-9975-76-239-7.
 5. ARSENE, I., CODREANU, S., COROPCEANU, E. Utilizarea studiului profilului energetic în prognozarea desfășurării reacțiilor de condensare al unor molecule organice. În: Materialele Conferinței științifice international „Curriculumul școlar: provocări și oportunități de dezvoltare”, Chișinău, Moldova, IȘE, 7-8 decembrie 2018, p. 50-55. ISBN: 978-9975-48.
 6. CODREANU, S., ARSENE, I., COROPCEANU, E. Using calculation programs for determining the energy state of isomers. În: Lucrările CAIM 2018, The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics, Chișinău, Moldova, September 20-23, 2018, p. 134-138. ISBN: 978-9975-76-247-2.
 7. CODREANU, S., ARSENE, I., COROPCEANU, E. Studiul energeticii procesului de substituție a unor liganzi din compuși coordinativi. În: Materialele conferinței științifice naționale cu participare internațională. Învățământ superior: tradiții, valori, perspective, 28-29 septembrie 2018, Vol. I, Științe exacte și ale naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii, p. 204-209. ISBN: 978-9975-76-252-6.
 8. CODREANU, T., CODREANU, S. Dezvoltarea competenței de cercetare a elevilor la lecțiile de chimie, ciclul gimnazial. În: Materialele Conferinței republicane a cadrelor didactice, Chișinău, UST, Republica Moldova, 28-29 februarie 2020, Vol. II, pag. 190-196. ISBN 978-9975-76-230-4.

 

Stagii de formare la care a participat autorul:

 • SES LTD. Neulog sensors and Robotics Training.UST, April, 27-27 , 2017;
 • Formare continuă. Utilizarea tablei interactive SmartBoard în procesul de învățământ. UST, 21-31 august 2017; CRP, Nr. 000048221;
 • Formare continuă. Formarea formatorilor locali. UST, 28.08-05.10.2017; CRP, Nr. 000049065;
 • Formare continuă. Legislația educației. UST, 26.02-12.032018; CRP, Nr. 000055406;
 • Mobilitate academică în cadrul Universității ”A. I. Cuza”, Facultatea de Chimie, Iași, România, 20-27 mai 2018;
 • Formare continuă. Tehnologii digitale pentru predare. UST, 21.01-30.01.2019; CRP, Nr. 000066567;
 • Atelier național. Formarea inițială a cadrelor didactice pentru o educație bazată pe competențe. MECC, 20-21 ianuarie 2020.

 

Participări în proiecte științifice naționale:

– 2011-2014, Proiect instituțional „Cercetarea modificării spectrului energetic al purtătorilor de sarcină în antimonidul de galiu sub influența dopanților din grupele elementelor de tranziție și pământuri rare și a interacțiunii donor-acceptor și a spectrului energetic al poluanților în asigurarea securității ecologice a sociogeosistemului”, codul:11.817.05.31F.

– 2015-2019, Proiect instituțional ”Studiul acțiunii antropice asupra biodiversității, statusului fiziologic al populației mun. Chișinău și utilizarea rezultatelor în formarea competențelor transdisciplinare în procesul educațional”, codul:15.817.02.40A.

 

Participări la foruri științifice naționale și internaționale:

The 6th International Conference Ecological & Environmental Chemistry. March 2-3, 2017, Academy of Sciences of Moldova, Chisinau, 1 Stefan cel Mare Blvd., MD-2001.

Conferința Științifico-practică națională cu participare internațională „Reconceptualizarea formării inițiale și continue a cadrelor didactice din perspectiva interconexiunii învățământului modern general și universitar”. Chișinău, UST, Republica Moldova,  27-28 octombrie 2017.

Conferința republicană a cadrelor didactice. Chișinău, UST, Republica Moldova, 10-11 martie 2018.

– Conferința științifico-didactică națională cu participare internațională, ediția a II-a, consacrată aniversării a 80-a a profesorului universitar Ilie Lupu ”Probleme actuale ale didacticii științelor reale”, 11-12 mai 2018.

– Conferința științifică internațională „Curriculumul școlar: provocări și oportunități de dezvoltare”, Chișinău, Moldova, IȘE, 7-8 decembrie 2018.

– The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics. Chișinău, Moldova, September 20-23, 2018.

– Conferința științifică națională cu participare internațională „Învățământ superior: tradiții, valori, perspective”, 28-29 septembrie 2018.

– Conferința republicană a cadrelor didactice. Chișinău, UST, Republica Moldova, 28-29 februarie 2020.

 

ADNOTARE

Codreanu Sergiu, Metodologia de formare inițială a competențelor profesionale ale studentului chimist în context interdisciplinar.

Teză de doctor în științe ale educației, Chișinău, 2020

Structura tezei: Introducere, trei capitole, concluzii generale și recomandări, bibliografia din 163 de titluri, 158 pagini de text de bază, 48 figuri, 37 tabele, 14 anexe. Rezultatele obținute sunt publicate în 19 lucrări științifice.

Cuvinte-cheie: competență, competență profesională, integrare, interdisciplinaritate, curriculum interdisciplinar, Model pedagogic de formare inițială, tehnologie de formare inițială a competenței.

Domeniul de studii: Științe ale educației. Didactica școlară (Chimie).

Scopul lucrării rezidă în determinarea reperelor teoretice și metodologice de formare/dezvoltare inițială a competențelor profesionale și elaborarea Modelului pedagogic de formare inițială a competențelor profesionale ale studentului chimist în context interdisciplinar.

Obiectivele cercetării: 1) Identificarea condițiilor și factorilor de integrare a conținuturilor științifice la specialitățile Chimie, Chimie și biologie, Biologie și chimie în scopul eficientizării procesului de formare inițială a competențelor profesionale în context interdisciplinar; 2) Elaborarea Modelului pedagogic de formare inițială a competențelor profesionale ale studentului chimist în context interdisciplinar; 3) Proiectarea conținuturilor integrate interdisciplinare și elaborarea metodologiei de implementare a curriculum-ului interdisciplinar Chimia pentru viață – cercetări integrate; 4) Validarea prin experiment pedagogic a eficienței modelului și metodologiei elaborate prin metode matematico-statistice.

Noutatea și originalitatea științifică a cercetării constă în elaborarea unui model de formare inițială a competențelor profesionale la chimie în context interdisciplinar, care se deosebește de modelele existente prin implementarea legăturilor interdisciplinare dintre chimie, fizică, informatică și biologie, proiectarea conținuturilor integrate și a curriculumului interdisciplinar pentru studenții chimiști Chimia pentru viață – cercetări integrate.

Rezultatele obținute care contribuie la soluționarea unei probleme științifice importante: a fost elaborată Metodologia de formare inițială a competențelor profesionale ale studentului chimist în context interdisciplinar, care permite dezvoltarea personalității prin cercetare în baza conexiunilor disciplinelor înrudite cu Chimia, fapt care contribuie la motivarea pentru instruire conștientă și temeinică.

Semnificația teoretică este susținută de analiza, precizarea și stabilirea reperelor teoretice produse de legăturile interdisciplinare asupra procesului de formare inițială a competențelor profesionale a viitorilor specialiști în domeniul chimiei prin funcționalitatea Modelului, fiind soluționată problema formării inițiale a competențelor profesionale la chimie în context interdisciplinar în cadrul cursului Chimia pentru viață – cercetări integrate.

Valoarea aplicativă a cercetării: constă în determinarea și fundamentarea reperelor teoretico-metodologice de formare și dezvoltare a competențelor profesionale prin funcționalitatea Modelului pedagogic de formare inițială a competențelor profesionale ale studentului chimist în context interdisciplinar și implementarea Programului formativ în cadrul curriculum-ului Chimia pentru viață – cercetări integrate, care contribuie la formarea inițială a competențelor profesionale la chimie în context interdisciplinar.

Implementarea rezultatelor științifice: metodologia elaborată a fost utilizată în predarea cursului interdisciplinar Chimia pentru viață – cercetări integrate.

 

Adresa electronică a ȘD la care pot fi transmise avize/comentarii la teza înaintată spre susținere: ust.scoaladoctorala@gmail.com

 

Teza_Codreanu_Final_I

Rezumatul _tezei_doctor_2020_Codreanu (1)

Abstract English Codreanu