Alumni

Dr. Vera Potop

Este absolventă a Facultății de Geografie, promoția anului 1996. În prezent este conferențiar universitar în cadrul Departmentului de Agroecologie și Fitotehnie al Universității Cehe de Științe ale Vieții, Praga, Cehia. Anterior, pe parcursul a 10 ani, a activat în cadrul Laboratorului de Climatologie al Institutului de Ecologie și Geografie al Acedemiei de Științe a Moldovei în calitate de inginer-climatolog, cercetător stagiar și cercetător științific.

Printre temele de cercetare pe care le abordează se numără: schimbările climatice, evenimentele meteorologice extreme, în special, seceta meteorologică și agricolă și impactul acesteia asupra culturilor agricole, modelarea culturilor, modelarea zăpezii, rolul conducător al acoperirii zăpezii asupra umidității solului și dezvoltarea secetei ș.a.

Este membră a Societăților de Meteorologie Cehă și Europeană, a Societății Cehe de Bioclimatologie, a Academiei de Științe Cehe și Slovace și a Uniunii Europene de Științe despre Pământ (EGU).

 

Publicații din reviste cu IF:

 

Potopová, V., Cazac, V., Boincean, B., Soukup, J., Trnka, M., 2019. Application of hidroclimatic drought indicators in the transboundary Prut River basin. Theoretical and Applied Climatology. 137 (3-4), 3103-3121. doi:10.1007/s00704-019-02789-w. (IF: 2,43)

Potopová, V., Štěpánek, P., Zahradníček, P., Farda, A., Türkott, L. and Soukup, J. 2018: Projected changes in the evolution of drought on various timescales over the Czech Republic according to Euro-CORDEX models. Int. J. Climatol. 38 (Suppl.1), e939–e954. (IF: 3,61)

Potopová, V., Boroneat. C., Možný. M., Soukup. J. 2016a: Driving role of snow cover on soil moisture and drought developing during the growing season in the Czech Republic. Int J Climatol, 36 (11): 3741-3758. (IF: 3,61)

Potopová, V., Boroneat, C., Boincean, B., Soukup, J. 2016b: Impact of agricultural drought on main crop yields in the Republic of Moldova. Int J Climatol. 36 (4): 2063-2082. (IF: 3,61)

Potopová, V., Zahradníček, P., Štěpánek, P., Türkott, L., Farda, A. and Soukup, J. 2016c: The impacts of key adverse weather events on the field-grown vegetable yield variability in the Czech Republic from 1961 to 2014. Int. J. Climatol, 37, 1648–1664. (IF: 3,61)

Potopová, V., Štěpánek, P., Možný, M., Türkott. L., Soukup, J. 2015: Performance of the standardized precipitation evapotranspiration index at various lags for agricultural drought risk assessment in the Czech Republic. Agric. For. Meteorol, 202: 26-38. (IF: 4,46)

Academicianul Gheorghe ȘISCANU – absolvent al Facultății Biologie și Chimie (1952-1957)

Academicianul Gheorghe ȘISCANU

Născut la 5 iulie 1932, în s. Măcărești, județul Ungheni. Savant în domeniul fiziologiei plantelor. Doctor habilitat în biologie (1974). Profesor universitar (1982). Membru corespondent (1989) şi membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1992).

Academicianul Gheorghe Şişcanu la 5 iulie anul 2017 a împlinit 85 de ani din ziua naşterii şi 59 ani de activitate ştiinţifico-organizatorică, didactică şi obştească. Fiind dotat de la natură cu capacităţi deosebite, obţinând o pregătire profesională profundă, s-a sacrificat întru prosperarea cercetărilor în domeniul fiziologiei plantelor, ce i-a permis realizarea cercetărilor la cel mai înalt nivel ştiinţific, dobândind un renume bine meritat în domeniul fotosintezei plantelor pomicole.

S-a născut la 5 iulie 1932 în satul Măcăreşti, judeţul Ungheni, Republica Moldova, unde a absolvit şcoala de 8 ani. Continuă studiile la şcoala pedagogică din oraşul Călăraşi, care o absolveşte în a.1952. Studiile superioare le obţine la Institutul Pedagogic din Tiraspol, facultatea de Biologie şi Chimie (1952-1957). Primii paşi în cercetare i-a întreprins la Institutul de Fiziologie a Plantelor al AŞM (1958-1961) în calitate de doctorand. Munca cu abnegaţie i-a
permis de a acumula un vast material experimental în domeniul fiziologiei plantelor, ce a servit ca bază pentru susţinerea cu succes a tezei de doctor în biologie în anul 1963 şi a tezei de doctor habilitat în a.1974. În 1982 pentru activitatea didactică prodigioasă doctorul habilitat Gh. Şişcanu obţine titlul de profesor universitar.

Competenţa profesională, rezultatele ştiinţifice obţinute de o înaltă valoare teoretică şi aplicativă, au fost recunoscute de savanţii din ţară, acordându-i-se în a.1989 titlul de membru corespondent, iar în anul 1992 – membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Graţie calităților organizatorice, spiritului creativ academicianul Gheorghe Şişcanu a exercitat în perioada 1990-2000 funcția de Secretar științific general al AŞM. A participat nemijlocit la
elaborarea Legii cu privire la Academia de Științe a Moldovei și Concepției privind reforma sferei cercetare dezvoltare. Şi-a adus aportul considerabil în menținerea relațiilor dintre AŞM și Asociația Internațională a Academiilor cu sediul la Kiev. Paralel cu activitatea managerială în cadrul Academiei de Științe a Moldovei continuă și activitatea științifică. În 1975 a fondat Laboratorul de Fotosinteză al Institutului de Fiziologie a Plantelor al AŞM, actualmente Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecție a Plantelor al AŞM.

La diferite etape ale activităţii sale şi-a desăvârşit profesionalismul în cercetare prin stagiile efectuate într-un şir de centre ştiinţifice din Moscova (1959-1960, 1961-1974), Sankt-Petersburg (1960,1970), Kiev (1960,1985), Minsk (1971) ş.a. Începând cu anul 1958 şi până în prezent, distinsul fiziolog, academicianul Gh. Şişcanu şi-a consacrat activitatea ştiinţifică studiului particularităţilor funcţionării aparatului fotosintetic la plantele pomicole. A elaborat şi
dezvoltat teoria productivităţii fotosintetice a plantelor. A adus o importantă contribuţie în studierea particularităţilor funcţionării aparatului fotosintetic la plantele de cultură. Cu participarea nemijlocită a profesorului universitar Gh. Şişcanu s-a studiat rolul reacţiilor adaptive ale aparatului fotosintetic în reglarea productivităţii şi rezistenţei plantelor la acţiunea factorilor ecologici nefavorabili. A stabilit fenomene noi de interacţiune ale organelor plantelor în
formarea reacţiei de răspuns la factori stresogeni, au fost evidenţiate legităţile relaţiilor donator – acceptor în reglarea procesului de producţie şi rezistenţă a plantelor. De o apreciere înaltă se bucură lucrările dlui Gh. Şişcanu ce ţin de studierea particularităţilor de interconexiune a activităţii fotosintetice a aparatului de asimilare şi funcţiei metabolice a sistemului radicular al pomilor fructiferi. Aceste rezultate ştiinţifice obţinute de către academicianul Gh. Şişcanu au fost incluse în manualul „Fiziologia plantelor pomicole”, editat în anul 1978 la Berlin în limba germană şi apoi tradus în 1982 în limba rusă.

Pedagog prin vocaţie, academicianul, profesorul universitar Gh. Şişcanu contribuie în mod direct la pregătirea specialiştilor în domeniul biologiei, activând mai bine de 20 de ani la catedra Universităţii de Stat din Moldova. Indiscutabil este şi aportul academicianului Gheorghe Şişcanu în pregătirea cadrelor de înaltă calificare: sub tutela Dumnealui au fost susţinute 15 teze de doctor în biologie. O perioadă îndelungată conduce Consiliul ştiinţific specializat pentru susţinerea tezelor de doctorat la specialitatea 03.00.12 – Fiziologie vegetală în calitate de
preşedinte. Este antrenat în diferite comisii ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare; ex-secretar al Consiliul consultativ de expertiză al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică; membru al Consiliului Directoriu al Societăţii de Fiziologie şi Biochimie Vegetală din Republica Moldova, membru al Federaţiei Europene a Societăţilor de Fiziologie a Plantelor. A fost redactor responsabil şi membru al colegiului de redactare la un şir de reviste de prestigiu, membru al Colegiului de redacţie al Editurii Enciclopedice. Academicianului Gheorghe Şişcanu a fost președinte al comisiei pentru susținerea examenelor de licență la Facultatea Biologie și Chimie a Universității de Stat din Tiraspol.

Rezultatele ştiinţifice au fost reflectate în cele peste 280 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 6 monografii, printre care: Фотосинтез яблони (1973), Фотосинтез плодовых растений (1985), Investigaţii în domeniul fotosintezei cireşului (1996), Relaţiile donor-acceptor şi productivitatea plantelor de soia (2001). Relevanţa cercetărilor realizate este confirmată de 10 brevete de invenţii, care au fost prezentate la Saloane şi Expoziţii Naţionale şi Internaţionale şi menţionate cu diplome şi medalii. A prezentat referate ştiinţifice la un şir de foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Pentru activitate fructuoasă, merite deosebite în cercetare, academicianului Gh. Şişcanu i s-a conferit titlul onorific Om emerit (1995), Ordinul Republicii (1996), medalia Dimitrie Cantemir (2002), medalia jubiliară 60 ani de la fondarea primilor instituţii academice din Republica Moldova (2006).

Academicianul Andrei NEGRU – absolvent al Facultății Biologie și chimie (1955-1960)

Academicianul Andrei NEGRU

Născut la 28 iulie 1937 în s. Stoicani, r-nul Soroca.Savant – paleobotanist. Doctor habilitat în biologie (1986). Profesor universitar (1986). Membru corespondent (1988) şi membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1992).

Academicianul Andrei NEGRU s-a născut la 28 iulie 1937 în s. Stoicani, r-nul Soroca. După absolvirea școlii medii nr.1 din Soroca (1954) continuă studiile la facultatea de Biologie și Chimie a Institutului Pedagogic din Tiraspol (1955-1960). Activitatea pedagogică o începe în calitate de profesor de biologie la școala medie din s. Pragila, r-nul Florești (1960-1961). În perioada1963-1966 activează în calitate de lector asistent la Catedra de Botanică a Institutului Pedagogic din Tiraspol. În anul 1966 continuă studiile la doctorat la Institutul de Botanică V.L. Komarov al Academiei de Științe a Federației Ruse din Sankt-Petersburg. Susține teza doctor în științe biologice (1969), de doctor habilitat (1986). Devine profesor universitar (1986), este ales (1988) membru corespondent și membru titular (1992) al Academiei de Științe a Moldovei.

A deținut funcțiile de cercetător științific inferior (1969-1974), cercetător științific superior (1974-1976), șef de laborator (1976-1981), director adjunct pentru probleme de știință (1981-1987), director al Grădinii Botanice (Institut) (1988-1996), profesor universitar la USM (1996-2003), șef de catedră la UASM (2003-2006); din 2006 a fost șef de laborator la Grădina Botanică (Institut). A descoperit peste 120 taxoni fosili de plante, noi pentru știință. De o apreciere înaltă se bucură lucrările fundamentale în domeniul conservării biodiversității forestiere, plantelor rare și sistematicii florei spontane contemporane a Basarabiei, precum și activitatea sa în construcția și amenajarea peisagistică a Grădinii Botanice. A fost redactorul științific al Cărții Roșii a Republicii Moldova, ediția a II-a, al seriei de cărți Lumea vegetală a Moldovei, vol. I, II, III, IV, Flora Basarabiei, vol. II.

Autor a peste 300 de lucrări științifice, inclusiv 14 monografii, printre care: Понтическая флора Днестровско-Прутского междуречья (1982), Mиотическая флора Северо-Запaдного Причерноморья (1986), Plante rare din flora spontană a Republicii Moldova (2002), Dicționar de plante din Republica Moldova (2006), care au devenit cărți de referință pentru specialiștii în domeniu. Academicianul А. Negru este deținătorul а 2 brevete de invenții; а pregătit 10 doctori și 3 doctori habilitaţi în domeniul botanicii și ecologiei. În anii 1988-1996 a fost prеşеdintе аl Consiliului științific specializat de susținere а tezelor de doctor și doctor habilitat ре lângă Grădina Botanică (Institut) а AŞM, sub președinția căruia au fost susținute peste 45 teze de doctor și 8 teze de doctor habilitat la specialitatea 03.00.05 Воtаnicа. A fost fondatorul școlii științifice Paleobotaniștii din Republica Moldova. Este deținătorul Medaliei Meritul Civic, Medaliei AȘM Dimitrie Cantemir și al diferitor distincții ale comunității științifice naționale și internaționale.

Academicianul А. Negru a plecat în lumea celor drepți la 21 decembrie 2011.

Manic Ștefan

Sa născut la 22 martie 1947, în localitatea Stolniceni r-nul Hâncești, localitate așezată la margine de Codru. Adolescența am petrecut-o în sânul naturii, însoțindu-l deseori în pădure pe tata, care era un bun cunoscător a tot ce viețuiește în ea, în special ciupercile. Astfel, dragostea față de natură m-a determinat să-mi aleg profesia, şi în anul 1965, am devenit student la facultatea de Biologie şi Chimie a Institutului Pedagogic de Stat din Tiraspol.
Din primii ani de facultate, am manifestat un interes deosebit pentru cercetare, fiind invitat să particip în cadrul expedițiilor de colectare a materialului paleobotanic, organizat de profesorii de botanică Andrei Negru și Ana Ștefîrța. Aceste expediții, dar și practicile de câmp de 4 săptămâni de la anul 1 și 2 m-au ajutat mult să însușesc metodele de prelevare al materialului biologic pentru cercetare.
După absolvirea facultății am lucrat un an în calitate de profesor de biologie şi chimie în școala din satul natal, apoi un an am făcut serviciul militar.
În anul 1972 am fost angajat în Laboratorul de Floră şi Geobotanică al Grădinii Botanice a AŞM, unde am cercetat lemnul fosil timp de 4 ani și în 1976 am publicat prima lucrare științifică în acest domeniu cu titlul „Об остатках Glyptostrobus Endl. (Taxodiaceae) из понтических отложений юга Украины”. În același an, Laboratorul de Floră şi Geobotanică este reorganizat, fiind transferat în grupul de studiu al plantelor inferioare cu tema tezei de doctorat „Шляпочные грибы Молдавии”.
În 1982, sub conducerea vestitului micolog Boris Vasilcov de la Institutul de Botanică din Sankt–Petersburg, am susținut teza de doctor în științe biologice.
Mai bine de 20 ani am condus activitatea Rezervației științifice „Codrii„ (1990 -2012). În calitate de Manager am organizat 4 simpozioane internaționale cu editarea materialelor prezentate ce includ mai bine de 500 de lucrări științifice cu privire la biodiversitatea ariilor protejate din Republică și de peste hotare. În calitatea de savant, în cadrul Rezervației, am susținut pregătirea a 5 doctori în științe biologice și un doctor habilitat.
La finele anului 2014 m-am reîntors la Grădina Botanică a AŞM, în laboratorul Flora spontană şi Herbar în funcție de cercetător coordonator, unde am reușit să generalizezi cercetările efectuate privitor la macromicete şi în vara anului 2015 am susținut teza de doctor habilitat în științe biologice.
Din anul 2010 până în prezent sunt titularul cursurilor de Micologie și Fitotehnie în cadrul facultății „Științe ale Naturii” la Universitatea „Dimitrie Cantemir” a Republicii Moldova.
Sunt autor a peste 70 lucrări științifice, inclusiv 9 monografii; Președinte al Societății Micologilor şi Societății de Botanică din R. Moldova.
Pe parcursul activității de muncă am fost apreciat cu următoarele distincții:
1978 – Laureat al Premiului II acordat tinerilor savanți ai A.Ș. din Moldova”;
2006 – Medalia jubiliară „60 ani ai Academiei de Științe din Moldova”;
2007- Diploma de onoare a A.Ș. din Moldova;
2007 – Medalia „Meritul civic”;
2011 – Titlul onorific „Om emerit”;
2012 – Medalia „Dimitrie Cantemir” a A.Ș. din Moldova.
2015 – Laureat al Premiului A.Ş.M. în domeniul agriculturii „Ilie Untilă”;
2018 – Medalia „Nicolae Milescu Spătaru” a A.Ș. din Moldova.

Elena Gherasim

2007-2010 – studii de licență în științe ale naturii, specialitatea – Biologie, Facultatea Biologie și chimie, Universitatea de Stat din Tiraspol;

2010-2012 – studii de master în Științe ale naturii, specialitatea – Biologie aplicată, Facultatea Biologie și chimie, Universitatea de Stat din Tiraspol;

2012-2015 – studii de doctorat în cadrul Institutului de Zoologie al AȘM;

19.02.2016 – susținerea tezei de doctor în științe biologice. Specialiatea – Parazitologie.

În acest restrâns mesaj, vreau să felicit conducerea Universităţii de Stat din Tiraspol administrată de domnul rector – Eduard COROPCEANU, doctor în științe chimice, profesor universitar, pentru bunele calități manageriale și integrarea universității în comunitatea internațional-universitară.

Cu o deosebită plăcere menționez că apreciez programul de studii bine gândit și structurat, profesionalismul, metodele de predare a materialului didactic la cel mai acceptabil nivel, precum și întreg colectivul de profesori de la facultatea de Biologie și Chimie.

Sunt recunoscătoare pentru sfaturile utile, pentru blândeţea cu care m-ați călăuzit pe calea devenirii profesionale, dar și pentru libertatea pe care mi-ați acordat-o la prelegeri şi seminare, ceia ce m-a încurajat să explorez noi tărâmuri şi să mă desăvârşesc ca specialist.

Pe lângă faptul că am avut posibilitatea de a învăța de la profesorii cu o vastă experiență în domeniu, am avut marea ocazie de a activa, încă din anul doi de facultate, în calitate de laborant la Catedra de Biologie Animală. Colectivul, din care am făcut parte, a fost unul motivant, mereu într-o strânsă competiție profesională, de la care am putut învăța doar lucruri frumoase și fiecare în parte au contribuit la formarea și dezvoltarea mea profesională.

Cu deosebit respect îmi exprim gratitudinea către domnul profesor universitar, doctor habilitat în științe biologice, Laureat al Premiului Național Tudor COZARI, care mi-a propus să cuceresc noi tărâmuri ale cunoașterii prin efectuarea studiilor de doctorat, dar și posibilitatea de a cunoaște personalități notorii ale I.P. Institutului de Zoologie, instituția în care activez și în prezent.

Studiile de doctorat, le-am efectuat în cadrul Laboratorului de Parazitologie și Helmintologie al Institutului de Zoologie, cu tema tezei „Ranidele verzi (Amphibia, Ranidae) din Republica Moldova: biologia, ecologia și helmintofauna” sub ghidarea profesionistă a domnului doctor habilitat, profesor universitar, Tudor COZARI și a domnului doctor habilitat, profesor cercetător Dumitru ERHAN.

Activitatea în domeniul cercetării s-a desfășurat într-un mediu productiv-concurențial, unde m-am putut dezvolta ca specialist, dobândi noi cunoștințe și savura recunoștința aprecierii rezultatelor științifice obținute atât la nivel național, cât și internațional prin elaborarea și obținerea diverselor tipuri de brevete, diplome, medalii, trofee proiecte de cercetare și premii (Gold MedalSalonul Internațional de Invenții, Inovații „Traian Vuia”, Timișoara, 13-15 octombrie, 2020, Gold medal la a XI-a ediție a Expoziției Europene a Creativității și Inovării EUROINVENT, 16-18 may 2019, Iași, România, Gold medal – 47E Salon International des Inventions de Geneve, 10-14 avril 2019, Palexpo, Gold medal – The world exhibition on  inventions, research and new technologies. Eureka. Innova. Valencia, Spain, 8th of  March 2018, Gold medal – 46E Salon International des Inventions de Geneve, 11-15 avril 2018, Palexpo, Gold medal – Innova, International Exhibition of Inventions BARCELONA 5th May 2017, Medalia de aur la Expoziția Internațională Specializată ”infoinvent”, Ediția a XVI-a, Chișinău, 20-23 noiembrie 2019, Medalie de aur și Medalie de bronz – Expozitia Internatională Specializată „INFOINVENT” 15-18 noiembrie 2017, Chisinau, Diploma of excellence la a XI-a ediție a Expoziției Europene a Creativității și Inovării EUROINVENT, 16-18 may 2019, Iași, România, Diplomă de excelență – Salonul Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii PRO INVENT, ediția a XVIII-a, 18-20 noiembrie 2020 Cluj-Napoca, Diploma of Excellence oferită de către Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara 2019, Medalia de aur la al XXIII Simpozionul Internațional INVENTICA 2019, 26-28 iunie 2019, Iași, România, Diploma – Expozitia Internationala Specializată „INFOINVENT” 15-18 noiembrie 2017, Chisinau, The world exhibition on inventions, research and new technologies. Eureka. Innova. Valencia, Spain, 8th of March 2018, Diplome. 46E Salon International des Inventions de  Geneve, 11-15 avril 2018, Palexpo, Diploma. Innova, International Exhibition of Inventions BARCELONA 5th May 2017, Diploma. Expozitia Internationala Specializata „INFOINVENT” 15-18 noiembrie 2017, Chisinau, Trofeu – Innova, International Exhibition of Inventions BARCELONA 5th May 2017, Trofeu la al XXIII Simpozionul Internațional INVENTICA 2019, 26-28 iunie 2019, Iași, România etc.) acte de implimentare, burse naționale (Bursa de Excelentă a Guvernului Republicii Moldova, 2014; Bursa de Mobilitate „Mircea Ciuhrii”, 2018) și internaționale (Bursa acordată de Federația Mondială a Savanților (Geneva), 2015, Bursa acordată de Federația Mondială a Savanților (Geneva), 2020-2021,), proiecte (Diversitatea helmintofaunei amfibienilor din complexul Pelophylax esculenta (Amphibia) și rolul acestora ca bioindicatori ai ecosistemelor acvatice din Republica Moldova, 2017-2018; Diversitatea faunei helmintice a amfibienilor ecaudați (Amphibia, Anura) și rolul acesteia în combaterea biologică a unor helmintoze la animale, 2019) și concursuri (Premiul Academiei de Științe a Moldovei pentru tinerii cercetători „Boris Melnic”, 2018, Premiul Municipal pentru tineret în domeniul științei (biologie), 2016). Toate aceste rezultate sunt grație susținerii nemărginite a mentorilor mei profesorii Dumitru ERHAN și Tudor COZARI, dar și susținerea de către celebrul savant, inventator, domnul academician Ion TODERAȘ și a doamnei doctor habilitat în științe biologice Laurenția UNGUREANU director a Institutului de Zoologie.

Îmi prețuiesc nespus profesorii Tudor COZARI, Boris NEDBALIUC, Viorica COADĂ Ana PELIN, Eugenia CHIRIAC, Diana COȘCODAN, Rodica NEDBALIUC, Lidia COJOCARI, Larisa PLOP, Lora MOȘANU, Vasile GRATI, Liliana JALBĂ, Elena IURCU-STRĂISTARU, Tatiana CÂRLIG, care m-au învățat și au luptat cu încăpăținare pentru cunoștințele mele, pentru că au ştiut să mă îndrume cu exigenţă, dar şi de a mă povăţui cu înțelepciune. Vă mulțumesc pentru cunoștințele pe care mi le-ați oferit, pentru credința puternică și speranța într-o lume științifică nemărginită. Mă închin cu plecăciune în faţa Domniilor Voastre pentru felul în care m-ați motivat şi veţi fi pentru mine un model de comportament, prestanţă şi erudiţie.

Vă doresc mulți ani de activitate cu succes, prosperitate și sănătate!

Cu alese considerații,
Elena GHERASIM, doctor în științe biologice, cercetător științific superior,
Președintele Consiliului Tinerilor Cercetători ai Institutului de Zoologie.

Veronica Uncu

Doctor în sociologie

Studii și experiență profesională: 

  • 1996-2001 – Studii superioare de Licență, programul de studiu Învățământ primar și Educație preșcolară, Facultatea de Pedagogie, Universitatea de Stat din Tiraspol;
  • 2001-2003 – Studii de masterat, Managementul serviciilor sociale și de sănătate, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București, România;
  • 2003-2008 – Doctorat în sociologie, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București, România (obținerea titlului științific de doctor în sociologie – 2008);
  • 2007-2008 – Masterat în Psihopedagogie, Facultatea de Pedagogie, Universitatea de Stat din Tiraspol;
  • 2006-2008 – Educator la Instituția preșcolară nr 74, Chișinău;
  • 2007-2010 – Lector superior universitar, Catedra Psihopedagogie și Educație Preșcolară, Facultatea de Pedagogie, Universitatea de Stat din Tiraspol;
  • 2007 – 2010 – Cercetător universitar la Catedra Psihopedagogie și Educație Preșcolară, Facultatea de Pedagogie, Universitatea de Stat din Tiraspol;
  • 2011 – până în prezent – Doctorand, asistent universitar la Universitatea din Ottawa, Canada.

Direcții de cercetare: sociologia organizațiilor, analiza strategică de implementare a politicii de educație incluziva in Republica Moldova, dinamica socială de grup.

Angela Dima

Metodist în Instituția de învățământ preșcolar Nr.201 „Mărțișor” din orașul Durlești, municipiul Chișinău.

Grad didactic superior conferit în anul 2011 și confirmat în anul 2016.

STUDII:

2013 – 2015 – Universitatea de Stat din Tiraspol. Master în Științele Educației, specializarea Managementul educației preșcolare.

Alexandra Nour

Originară: satul Sireți, raionul Strășeni, Moldova

Studii preuniversitare: Colegiul Pedagogic din Călărași, specialitatea Învățător la clasele primare, 1990

Studii universitare: Universitatea de Stat din Tiraspol, VII. 2008, specialitatea Pedagogie în învățămîntul primar, diplomă de licență nr. 50813100611, media generală 10

Studii postuniversitare UST, master în Științe ale Educației, specialitatea Pedagogia și metodologia învățămîntului primar, diplomă de master nr. 610650814802, 07.07.2010, media 10,00

Studii de doctorat (2011 – 2015): Universitatea de Stat din Tiraspol

Titluri, grade ştiinţifice/didactice: Master în științe ale Educației (2010), grad didactic superior (2016)

Debutul pedagogic: Școala medie nr. 36, Chișinău, 1990, învățător la clasele primare

Stagiul general de muncă: 26 ani , inclusiv pedagogic – 26 ani

Competențe lingvistice pentru comunicare/predare în limba de instruire: înalte, limba română

Limbi străine, competențe: limba rusă – înalte, limba franceză – citire, traducere cu dicționarul

Competențe digitale: Microsoft Office, Word, Power Point, proiecte, materiale didactice

Activităţi complementare, cumulate: lector universitar la catedra Pedagogia și metodica învățămîntului primar, UST. Șef al comisiei metodice a claselor primare Cele mai relevante calităţi, trăsături, particularităţi caracteristice: spiritul de inițiativă și creativitate în activitatea didactică, preocuparea pentru formarea/dezvoltarea profesională, pentru imaginea personală și a instituției în comunitate, spiritul vocației și dragostea de copii.

Postoronca Silvia

Am absolvit facultatea de filologie a Universităţii de stat Tiraspol în anii 2010-2014.

Actualmente director A.O. „Carul cunostinţelor”

Centru de dezvoltare intelectuală a copiilor preşcolari 2-7 ani

Pot să spun doar cuvinte de multumire şi recunoştinţă faţă de pedagogii acestei instituţii care mi-au călăuzit fiecare pas şi mi-au fost alături în orice moment, fie dificil sau uşor, în tot acest răstimp. DASCĂLI în tot sensul adevărat al acestui cuvînt. Am căpătat un mare bagaj de cunoştinţe care îmi vor fi de folos pentru toată viaţa.

Să ne trăiţi, dragi pedagogi, la mulţi ani, să dăruiţi şi altor studenţi plăcerea de a studia în această instituţie.

Diacon Oxana

Mă numesc Diacon Oxana, studentă (2006-2011) și masterandă (2011-2013) a Facultății de Filologie a UST. Din 2011 activez în calitate de consultant telemarketing, în Departamentul Francez, în cadrul la GPG Consulting, iar din 2013 -doctorandă la Institutul de Filologie al A.Ș.M. (Sectorul de Teorie și Metodologie Literară).

O educație de calitate și un student perseverent sunt cheia unui bun specialist. Educația de calitate obținută în cadrul Facultății de Filologie este rodul muncii pedagogilor calificați, dar și asigurată de colaborarea, în egală măsură, a studentului cu profesorul. UST oferă posibilitatea de a te face auzit și înțeles, iar profesorii dau dovadă de cunoștințe, toleranță și empatie în activitatea pedagogică. Respect și recunoștință tuturor pentru munca depusă, energia inepuizabilă și dăruirea de zi cu zi acestei meserii.

Natalia Rotari

Absolventă a Universităţii de Stat din Tiraspol (cu sediul la Chişinău), facultatea de Filologie.

Activitatea mea ține de mass media, deși îmi doresc mult să lucrez în domeniul pedagogiei. Acum opt ani am fost angajată la un post local de televiziune ca mai apoi, peste ani, să lucrez la Canal Regional, o televiziune cu acoperire națională care aduce în fața consumatorului media știri, reportaje, schițe, emisiuni și duplexuri din diferite raioane ale țării noastre. Le datorez, ascensiunea pe care am înregistrat-o, profesorilor, doctorilor în științe de la facutatea de filologie a Universității de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău unde am fost instruită la ciclul I și II. Anume de la Natalia Stratan, Anatol Ionaș, Natalia Străjescu, Lucia Ursu, Grigore Chiper, Petru Tolocenco, Tatiana Botnaru am învățat cum și în ce este îmbrăcată Limba și Literatura Română. Le mulțumesc din suflet Domniilor Lor pentru tot efortul și muncă pe care zilnic o depun în formarea specialiștilor! Gratitudine exprim și decanului facultății, Olga Gherlovan, prodecanului Maria Slusarenco și secretarei decanatului – Olga Zlotea, pentru atenție, receptivitate la necesitățile studenților și masteranzilor! Să ne trăiți, multstimați și iubiți profesori!

Ludmila Podgurschii

Cu înaltă consideraţiune,
Ludmila Podgurschii, absolventă a Facultăţii de Filologie, UST, promoţia 2015

Caut să găsesc cuvintele potrivite pentru a-mi exprima toată Mulţumirea, Recunoştinţa şi Stima faţă de Dumneavoastră, distinşi Dascăli ai Universităţii de Stat din Tiraspol de la facultatea Filologie. Sunt mîndră că am absolvit anume această instituţie – prima – de învăţămînt superior din Republica Moldova! Graţie muncii pe care o depuneţi zilnic pe altarul profesional, făuriţi noi şi noi destine omeneşti. Ne-aţi îmbrăcat sufletul în nobleţe, gîndurile – în puritate şi inima – în dragoste de Neam şi Limbă.

Mulţumesc tuturor profesorilor care ne-aţi luminat cugetul şi drumul vieţii, ne-aţi încurajat şi motivat de a cuceri mai îndrăzneţ Olimpul tainic al verbului matern, al înţelepciunii din carte, al miracolului marilor opere din patrimoniul literaturii naţionale şi universale.

Lecţia care nicicînd nu o vom uita este de a fi Om în viaţă. Ne-aţi transmis, în primul rînd, ceea ce sunteţi Dumneavoastră, apoi ceea ce ne-aţi predat la ore. Sunt mîndră că V-am cunoscut şi am reuşit să descoper ceea ce căutam…M-am regăsit pe mine…iniţial, în calitate de reporter la ziarul Meridian Info şi, la moment – redactor-şef la EDIT Ocniţa, TV locală. Tendinţa mea de a mă realiza profesional în acest domeniu a încolţit graţie Dumneavoastră, stimaţi Dascăli de la Filologie, UST, cei care purtaţi în suflet o flacără nestinsă de tot ce este Frumos şi Sfînt! Tot ceea ce aţi răsădit în sufletul meu, a prins rădăcini şi, va rodi cu demnitate în cel mai de nord raion al ţării – Ocniţa. Vă aştern la picioare un covor de flori ale recunoştinţei, dragostei şi stimei, punîndu-Vă pe creştet coroana Mulţumirii pentru munca nobilă de a semăna lumină şi a făuri cugete umane.