Alumni

Tatiana Calalb

 Fiecare Om are radăcini, pornite într-o familie, alimentate şi susţinute, ulterior, de învăţătorii din şcoală, profesorii de la facultate, mentorii studiilor postuniversitare şi colegii din colectivul de activitate, iar efortul comun se cristalizeză într-un specialist-profesionist.

Am beneficiat şi eu din plin din toate,  pentru ce, sunt profnd recunăscătoare fiecărei persoane din traseul educaţiei şi formării profesionale. Astăzi, făcând o retrospectivă, vin cu mulţumiri şi plecăciuni în faţa dascălilor facultăţii de Biologie şi chimie a Univeristăţii de Stat din Tiraspol. Sunt recunăscătoare destinului, că mi-a adus paşii, anume aici, la prima instituţie de învăţământ superior din Republica Moldova (fondată la 1 octombrie 1930), care pe parcursul activităţii a format la facultăţile sale peste 75 mii de specialişti. În anii de studii am avut parte de ore de curs, lucrări de laborator, seminare, activităţi în cercul ştiinţific studenţesc, conduse de profesori cu ţinută academică de invidiat, profesionalism impecabil, modestie şi multă dăruire.

Am avut marele noroc să continui studiile în şcoala academicianului Boris Matienco, dascăl al acestei instituţii, un exemplu de respect, mândrie, susţinere a absolvenţilor şi promovare a imaginii Almamater.  În mod firesc, îmi mobilizez puterile şi capacitatea spre mecenarea cât mai deplină a cunoştinţelor biologice şi chimice la USMF “Nicolae  Testemiţanu” şi,  deopotrivă, să implantez dragilor studenţi afinitatea, sensibilitatea pentru natură, aprecierea şi ocrotirea ei prin abilităţi individuale de observaţie asupra fenomenelor miraculoase ale naturii. Continui să învăţi şi să colaborez cu colegii de azi ai facultăţii, profesorul universitar Vasile Gratii (recenzent ştiinţific la manual şi indicaţii metodice, referent oficial la teza de doctor habilitat etc.), conferenţiar universitar, şef catedră Eugenia Chiriac (recenzent ştiinţific la indicaţii metodice, schimb metodico-didactic, activităţi extracurriculare).

Prin acest mesaj îmi exprim gratitudinea şi admiraţia pentru succesele universităţii, puterea de a depăşii situaţii foarte dificile şi felicitări pentru că a fost şi rămâne instituţia-pilon în formarea celor mai profesioniste cadre didactice pentru învăţământul national.

Mulţumesc, în special, pentru acea clipă, când mă aflu într-un impas în viaţa profesională şi caut cu disperare un răspuns şi de multe ori, el vine dintr-o poveste, caz, situaţie, dintr-un crâmpeu de lecţie sau discurs pe care le-am auzit de la profesorii mei.

Sunt mândră de profesorii şi universitatea mea şi Vă doresc sănătate multă, inspiraţie, curaj, puteri, colaborări productive în activitatea profesoral-didactică!

Absolventa facultăţii de Biologie şi chimie (promoţia anului 1980),
Şeful catedrei de farmacognozie şi botanică farmaceutică,
Facultatea de Farmacie, USMF “Nicolae  Testemiţanu”,
Doctor habilitat în ştiinţe biologice Tatiana Calalb

 

Andrei Munteanu

Andrei Munteanu – doctor în biologie, profesor universitar.

Absolvent al promoției anului 1965

 S-a născut la 02 noiembrie 1939, comuna Biești, județul Orhei, regatul României.

1946-1953 – școala medie din Biești
1953-1957 – Colegiul agricol din Cucuruzeni
1958-1959 – agronom în gospodăria agricolă din satul natal
1960-1965 – Institutul Pedagogic „Taras Şevcenco” din oraşul Tiraspol, Facultatea de Biologie și Geografie
1965-1967 – asistent al Catedrei de Zoologie a Institutul Pedagogic „Taras Şevcenco” din oraşul Tiraspol
1967-1970 – Studii de doctorat, Institutul de Zoologie al AȘM
1973 – susține teza de doctor în biologie, Kiev, Ucraina
1976-1983 – Șef al Laboratorului  Ecologia Mamiferelor, Institutul de Zoologie al AȘM
1983-1990 – Director-adjunct științific al Institutului de Zoologie și Fiziologie al AȘM
1991-2005 – Director-adjunct științific al Institutului de Zoologie al AȘM
2005 – titlul de profesor universitar
2006-2008 – Director al Institutului de Zoologie al AȘM
2008-2012 – Șeful Laboratorului de Ornitologie al Institutului de Zoologie al AȘM
2013-prezent – cercetător științific principal, Laboratorul Vertebrate Terestre, Institutul de Zoologie.

A publicat peste 350 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 13 monografii, 5 broşuri, 6 brevete de invenţii, circa 280 articole în presa publică. A fost menţionat cu Premiul de Stat în domeniul ştiinţei şi tehnicii (1989), Premiul Academiei Române în domeniul biologiei (2008) şi  Premiul național (2013). Decorat cu Medalia „D. Cantemir” (1999) și Ordinul „Gloria Muncii” (2019).

Sub conducerea profesorului au fost pregătiţi 10 doctori în biologie. În prezent sub coordonarea dumnealui îşi  pregătesc tezele 2 doctoranzi.

Activitatea ştiinţifică se axează pe direcţiile prioritare ale zoologiei, ecologiei funcţionale şi ecofiziologiei animalelor.

În plan fundamental a elucidat principiile de formare şi funcţionare a populaţiilor de păsări şi mamifere în ecosistemele antropizate; mecanismele de reglare a populațiilor speciilor de rozătoare în agrocenoze; rolul grupărilor intrapopulaţionale de mamifere în relaţiile intra- şi interspecifice; particularităţile metabolismului plastic la rozătoare; prezenţa a trei specii de rozătoare necunoscute în trecut pe teritoriul Republicii Moldova.

A înaintat şi argumentat concepţia modificărilor adaptive a organizării structural-functionale vitale a populațiilor de animale, prin trecerea din faza colonială la cea solitară şi viceversa.

Este fondatorul Concepţiei dezvoltării gospodăriei cinegetice naţionale. A elaborat Regulamentul Cadastrului Regnului Animal, Proiectul Legii Gospodăriei Cinegetice şi protecţiei vânatului; a propus recomăndări privind reglarea numerică a rozătoarelor în agrocenoze; modul de gospodărire a vânatului şi protecţia lumii animale în condiţiile presingului antropic.

A contribuit activ la organizarea diferitor foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale în calitate de conducător ştiinţific al secţiilor, preşedinte al Comitetului Organizatoric la Conferinţa a VI-a a Zoologilor cu participare internaţională.

Este membru al Consiliului Ştiinţifico-Tehnic al Agenţiei pentru Silvicultură „Moldsilva”; Consiliului Ştiințific al Rezervațiilor ştiinţifice „Plaiul Fagului și “Prutul de Jos ”;

Președinte al Societății Teriologice din Moldova; Vice-președinte al Consiliului Societății Vânătorilor şi Pesca rilor din Moldova.

Profesorul Andrei Munteanu este membru al Colegiului de Redacţie al revistei „Vânătorul şi Pescarul” din Moldova.

Alina Larion

1986 – 1991 – studii la Institutul Pedagogic de Stat „T. G. Şevcenco” din Titaspol, facultatea de Biologie şi Chimie;
1997 – 2000 – studii de doctorat în cadrul Institutului de Zoologie al AȘM;
17.04.2003 – susținerea tezei de doctor în științe biologice. Specialiatea – Zoologie 165.02;
2012 – conferit gradul științifico-didactic de conferenţiar cercetător;
2018 – prezent – Șef al laboratorului Vertebrate Terestre, Institutul de Zoologie.

Cu o deosebită plăcere vreau să felicit conducerea Universităţii de Stat din Tiraspol, administrată de Domnul Rector Eduard COROPCEANU, doctor în științe chimice, profesor universitar, pentru bunele calități manageriale și integrarea universității în comunitatea universitară internațională, precum și întreg colectivul de profesori de la facultatea de Biologie și Chimie, din care am făcut parte și care a contribuit la formarea și dezvoltarea mea profesională. Apreciez foarte mult programul de studii bine gândit și structurat, profesionalismul și metodele de predare a materialului didactic la cel mai înalt nivel.

Studiile de doctorat, le-am efectuat în cadrul Laboratorului de Vertebrate Terestre al Institutului de Zoologie cu tema tezei „Particularităţile biologice şi comportamentul speciei Mus spicilegus Petenyi (Rodentia, Muridae) în sezonul rece” sub ghidarea profesionistă a Domnului doctor în științe biologice, profesor universitar Andrei Munteanu și a Domnului doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar Tudor Cozari. Activitatea în domeniul cercetării s-a desfășurat într-un mediu prietenos, unde m-am dezvoltat ca specialist, am acumulat cunoștințe noi și obținut rezultate științifice atât la nivel național, cât și internațional. Au fost elaborate cca 220 de lucrări științifice, publicate în reviste prestigioase din țară și străinătate, incluse în diverse baze de date internaționale (Web of Science, SCOPUS), cu Factor de Impact, în culegeri ştiinţifice internaționale și naționale. Antrenată în procesul de recenzare a lucrărilor științifice; Coautor la Cartea Roșie a Republicii Moldova, ed. III (2015). Au fost obținute: Hotărâre pozitivă de acordare a brevetului de invenție (Procedeu de producere a momelei pentru tratamentul canidelor sălbatice, 2020.05.07), 2 Certificate de Inovator („Procedeu de producție a momelelor pentru tratamentul antihelmintic al canidelor sălbatice”, „Procedeu de dehelmintizare a canidelor sălbatice”, înregistrate la data de 26.11.2019 la Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie), mai multe acte de implementare a elaborărilor științifice în economia națională. Conferite Diplomă de onoare de la MECC pentru succese remarcabile în domeniul cercetării și inovării și cu prilejul Zilei Internaționale a Fetelor și Femeilor în Știință, Diplomă de Recunoștință a Academiei de Științe a Moldovei, pentru rezultate valoroase în cercetare și pregătirea cadrelor de înaltă calificare. A participat la realizarea a 12 proiecte naționale, instituționale, internațional bilaterale, 7 contracte economice, peste 25 de participări la evenimente internaționale, printre care Conferința Internațională Rodens et Spatium (Turcia), 5 ediții ale Congresului Zoologic al Muzeului Grigore Antipa, București, România, 5 ediții ale Simpozionului științific „Biologie și dezvoltare durabilă”, Bacău, România, 5 ediții ale Conferinței internaționale a zoologilor, Republica Moldova etc. Membru al Consiliului Științific al Institutului de Zoologie; Secretar științific (2016-2020) și membru al Seminarului Științific de profil, specialitatea Zoologie 165.02; Abilitată cu dreptul de conducător de doctorat (2020); Înscrisă în registrul experţilor ANACEC în domeniile cercetării şi inovării (2020). Membru al Comisiei de îndrumare a doctoranzilor; Membru al Societății Ornitologice și Societății Teriologice din Moldova; Președinte la examenele de licență (secția de zi) și de master la Universitatea de Stat Tiraspol (2019, 2020).

Toate rezultatele obținute au la bază cunoștințele oferite de către iluștrii profesori de la Universitatea de Stat din Tiraspol. Vă mulțumesc din suflet pentru răbdarea și munca imensă pe care o depuneţi! Vă doresc mulți ani de activitate fructuoasă și realizări cât mai frumoase în munca Dumneavoastră grea, dar atât de importantă! Fiecare zi să Vă aducă o mulțime de idei și o mulțime de căi spre împlinirea viselor, iar recunoștința discipolilor să devină premiul pentru munca depusă!

Cu profund respect,
Alina LARION, doctor în științe biologie, conferențiar cercetător, șef al laboratorului Vertebrate Terestre, Institutul de Zoologie.

Maria Stamati

S-a născut la 25 septembrie 1947, în raionul Șoldănești, satul Poiana.

După absolvirea școlii medii în anul 1968 până în anul 1972 a făcut studiile la Școala Pedagogică „B. Glavan”, or. Soroca, specialitatea Conducător muzical în grădinița de copii. Din 1984 urmează studiile la Institutul Pedagogic de Stat „T.G. Șevcenko” din Tiraspol, Facultatea Pedagogie.

Activitatea pedagogică a început-o în anul 1972 în funcția de conducător muzical și educator în grădinița de copii, ulterior din anul 1989 lector universitar la Catedra Psihopedagogie și Educație Preșcolară, Universitatea de Stat din Tiraspol, unde activează până în prezent. Ține cursurile: Pedagogie preșcolară, Teoria și metodologia artelor plastice; Teoria și metodologia educației muzicale; Psihopedagogia jocului popular. În anul 2009 activează ca formator la cursurile de formare profesională continuă și recalificare a cadrelor didactice din instituțiile preșcolare. Concomitent activează ca formator al cadrelor didactice din instituțiile preșcolare la Institutul de Științe ale Educației.

A elaborat și publicat peste 45 de articole și teze ale comunicărilor la conferințe, simpozioane științifice naționale. Pentru specialitatea 142.02. Pedagogie preșcolară a elaborat suporturile de curs: „Arta plastică în grădinița de copii. Desenul”, „.Educația prin arte plastice în preșcolaritate. Modelarea”, „Arta plastică în grădinița de copii. Modelarea”.

Pentru meritele deosebite în activitatea profesionala în anul 1989 a fost destinsă cu Diplomă „Eminent al învățământului public din Moldova.

Domenii de interes științific: strategii inovaționale în dezvoltarea competențelor profesionale ale educatorilor în educația plastică.

Lilia Lașcu

Doctor în științe pedagogice, lector universitar

S-a născut la 8 februarie 1986 în satul Bardar, raionul Ialoveni.

După absolvirea Liceului Teoretic ,,Aurel David”, din s. Bardar (2004) continuă studiile superioare de licență la facultatea Pedagogie, Specializarea: Pedagogia şi psihologia învățământului preşcolar şi primar din cadrul Universității de Stat din Tiraspol obținând titlul de licenţiat în pedagogie (2004-2008). În anul 2010 finisează studiile superioare de master la facultatea Pedagogie, Specialitatea: Psihopedagogia învățământului preuniversitar a Universității de Stat din Tiraspol, obținând titlul de master în Ştiinţe ale Educaţiei. În perioada 2013-2016 continuă studiile de doctorat la Universitatea de Stat din Tiraspol, mun. Chișinău. Susține teza de doctor științe pedagogice ,,Formarea competenței de self-management a activității de învățare la studenți” profilul 531 Pedagogie generală, Specialitatea: 531.01.Teoria generală a educației (2019).

Activitatea pedagogică demarează în calitate de laborant superior în cadrul proiectului instituţional ,,Calitatea învățământului superior – concepte şi strategii în pregătirea cadrelor didactice” a Universității de Stat din Tiraspol (2007–2010). În perioada 2011–2014 activează în funcție de cercetător ştiinţific stagiar în cadrul proiectului instituțional ,,Tehnologii facilitatoare ale adaptabilităţii copiilor la mediul şcolar” a Universității de Stat din Tiraspol. A deținut funcțiile de laborant superior la Catedra Psihopedagogie şi Educaţie Preşcolară, Facultatea Pedagogie a Universității de Stat din Tiraspol (2012–2013), asistent universitar la Catedra Psihopedagogie şi Educaţie Preşcolară, Facultatea Pedagogie a Universității de Stat din Tiraspol (2010-2016), lector universitar la Catedra Psihopedagogie şi Educaţie preşcolară, Facultatea Pedagogie, UST (2016–2019), asistent universitar la Catedra Psihopedagogie şi Educaţie preşcolară, Facultatea Pedagogie, UST (2019–2020), lector universitar la Catedra Psihopedagogie şi Educaţie preşcolară, Facultatea Pedagogie, UST (2020 – până în prezent).

Activitatea de formare profesională continuă este reflectată prin stagiile realizate într-un şir de centre ştiinţifice din Republica Moldova printre care: Programul Intel Teach Essentials. Ministrul Educației și compania Intel. UST (2016), Integrarea tehnologiilor digitale în procesul de predare. UST (2019); Implementarea noilor politici educaționale în educația timpurie. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM, IȘE (2019).

Activitatea didactică cuprinde disciplinele predate la ciclul I (licenţă): ore de curs – ,,Didactica pedagogiei”, ,,Teoria educație preșcolare”, ,,Managementul învățării”; seminarii – ,,Psihologia generală”, c./o. ,,Psihopedagogia centrată pe subiect”, ,,Didactica pedagogiei”, Teoria și metodologia dezvoltării vorbirii”, Teoria și metodologia predării științelor” ,,Managementul învățării”; ore de laborator – ,,Pedagogia preșcolară”, ,,Psihologia generală”, ,,Teoria și metodologia dezvoltării vorbirii”, ,,Teoria și metodologia predării științelor” etc. Rezultatele ştiinţifice sunt reflectate în peste 23 de lucrări ştiinţifice, științifico-metodice și didactice.

Domenii de interes științific: Teoria generală a educației.

Grigore Țapu

Doctor în pedagogie, conferențiar universitar 

S-a născut la 22 octombrie 1952 în Mirnoe, Beliaevça, reg. Odessa, Ukraina.

În 1974 a absolvit Institutului Pedagogic de Stat „T.G. Șevcenko” din Tiraspol, Facultatea Geografie, iar în 1980 Institutul Pedagogic de Stat „V. I. Lenin”, Moscova. În anul 1987 susține cu succes teza de doctor în științe pedagogice.

Începe activitatea în anul 1980 ca lector asistent, iar din anul 1985 trece în funcția de lector superior la Catedra Pedagogie şi Psihologie, Institutul Pedagogic de Stat „T.G.Shevchenko” orașul Tiraspol. Din anul 1991 până în 1992 – lector superior, Academia de Poliţie RM, Catedra Ştiinţe Socioumane. În anul 1992 continuă activitatea în funcția de conferențiar universitar la Universitatea de Stat din Moldova la Catedra Psihologie. Din anul 1999 până în 2003 exercită funcția de şef catedră, conferențiar universitar la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Catedra Psihologie. Din 2008 până în 2012 deține funcția de conferențiar universitar în cadrul Institutului de Relații Internaționale din Moldova. Începând din anul 2012 până în prezent deține funcția de conferențiar universitar la Catedra Psihopedagogie și Educație Preșcolară, Universitatea de Stat din Tiraspol. Predă cursurile de Psihodiagnostic și statistică, Psihosexologie, Psihologia comunicării, Psihodiagnostic, Consiliere psihologică etc.

Este conducător științific la tezele de masterat, licență.

A publicat peste 75 de articole și teze ale comunicărilor la conferințe, simpozioane, congrese științifice naționale și internaționale.

Valentina Mîslițchi

Doctor în pedagogie, conferențiar universitar

S-a născut la 22 decembrie 1976 în satul Şendreni, raionul Nisporeni, fiind primul copil în familia lui Teodor şi a Iuliei Guţu. Preocuparea pentru realizarea studiilor de calitate este marcată de absolvirea în 1991 a Școlii medii din satul natal, în 1996 a Şcolii Normale „Alexandru Vlahuţă” din mun. Bârlad, jud. Vaslui (România), specialitatea Învăţător, în 2000 a Facultății de Pedagogie a Universităţii de Stat din Tiraspol, obţinând titlul de licenţiat în Pedagogie, specialitatea Pedagogia învăţământului primar. Educaţia preşcolară, decernată cu Premiul pentru învăţământ al Republicii Moldova; în 2008 a studiilor de masterat, specialitatea Psihologie la UST, obţinând titlul de master în Psihologie, iar în 2011 obţine titlul ştiinţific de doctor în pedagogie, specialitatea 13.00.01. Pedagogie generală. Începând cu anul 1998 este angajată în funcţia de educator la Creşa-grădiniţă nr.71 din mun. Chişinău, iar în perioada 2000-2007 activează în funcţia de învăţător la Şcoala-grădiniţă nr.71 din mun. Chişinău.

Începând cu 2007 este membru titular al Catedrei Psihopedagogie şi Educaţie Preşcolară a UST, deținând de-a lungul timpului diverse funcții: lector universitar, lector superior universitar, conferenţiar universitar, actualmente șef al catedrei, formator la stagiile de formare profesională continuă a cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ preşcolar.

Retrospectiva asupra activităţii ştiinţifice surprinde anvergura evenimentelor în care este implicată activ în calitate de: secretar științific al Seminarului Științific de Profil, al Consiliului Științific Specializat din cadrul UST; cercetător științific în cadrul proiectelor internaționale și instituționale, conducător științific al tezelor de licență și de master în domeniul Științe ale Educației.

Domenii de interes științific: teoria generală a educației, educație preșcolară, educație permanentă, educație lingvistică, educație incluzivă, pedagogie universitară, parteneriat educațional, adaptare școlară, psihopedagogie, psihologie aplicată. Este autoare a peste 80 de lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice.

Activitatea didactico-ştiinţifică și managerială este îmbinată cu onorarea responsabilităților în calitate de: membru al Consiliului Facultății de Pedagogie a UST; membru al Comisiei Științifico-Metodică a Facultății de Pedagogie a UST; vice-preşedinte al Comisiei examenelor de licenţă; membru al Senatului UST; recenzent la solicitarea MECC al rapoartelor de autoevaluare și a lucrărilor metodice în vederea conferirii/confirmării gradelor didactice în învățământul preșcolar; membru al Grupul de lucru al MECC al RM pentru elaborarea Curriculumului de formare continuă a personalului didactic universitar implicat în predarea cursului de Educație incluzivă; expert național în activitatea de evaluare a implementării cursului Educație incluzivă în universitățile din Republica Moldova; membru al Comisiei de validare a Cadrului Național al Calificărilor din Republica Moldova, Nivel 6,7 CNCRM: Pedagogie preșcolară; participant la numeroase conferinţe internaţionale şi naţionale, simpozioane, training-uri, work-shop-uri, cursuri de formare profesională continuă, stagii de mobilitate academică etc., ce asigură obţinerea de performanţe în activitatea didactică, metodică, managerială, de cercetare și transfer tehnologic realizată în mediul academic.

În 2018 i se conferă Diploma Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, în semn de înaltă recunoștință pentru dedicație, profesionalism și perseverență în educația tinerei generații. În 2020 i se conferă: Diploma de Onoare a Guvernului Republicii Moldova, pentru activitate prodigioasă în domeniul educației, performanțe profesionale, precum și pentru elaborarea și implementarea proiectelor educaționale; Medalia „Universitatea de Stat din Tiraspol”, pentru activitate managerială eficientă și succese deosebite în pregătirea cadrelor de înaltă calificare.

Viorica Andrițchi

Doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar

Absolventă a Universității de Stat din Tiraspol, promoția 1996, profilul Psihopedagogie.

Director al Școlii Doctorale Științe ale Educației a Parteneriatului instituţiilor de învăţământ superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Membru al Consiliului de Conducere al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare, expert în comisiile de evaluare externă a programelor de formare profesională continuă, ANACEC (2017-2019), președinte/expert în Consiliile de Expertiză ale AŞM (2012-2017). Membru al colegiului de redacție al Revistei Journal of Psychological and Educational Research (JPER), Romania, U.E.; membru al Consiliului Academic al Revistei Științifice Studia Universitatis Moldaviae, Seria Științe ale Educației (Pedagogie, Psihologie), Universitatea de Stat din Moldova; membru ai colegiului de redacţie al Revistei Univers Pedagogic, Institutul de Științe ale Educației; membru al Consiliului Științific al Revistei Științifico-Practice Psihologie. Formator național în programe de formare profesională continuă a cadrelor de conducere și a cadrelor didactice din învățământul general/profesional tehnic (peste 20 ani); expert în managementul educațional.

A participat în mai multe proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale, a publicat peste 200 lucrări, dintre care: monografii în managementul educaţional şi formarea profesională continuă a cadrelor didactice și manageriale, ghiduri de formare profesională continuă a cadrelor didactice şi manageriale, lucrări metodico-ştiinţifice etc. A participat cu peste 100 comunicări/rapoarte în cadrul forumurilor ştiinţifice (conferinţe, simpozioane, seminare) internaționale și naţionale în domeniul științelor educației. Expert național în evaluarea lucrărilor științifice/tezelor de doctor/doctor habilitat în pedagogie (președinte al CȘS; referent oficial, membru al CȘS), președinte al Seminarului Științific de Profil (UST); vicepreședinte al Seminarului Științific de Profil (IȘE); membru al Seminarului Științific de Profil (USM). Președinte al comisiei republicane de atestare a cadrelor manageriale/a cadrelor didactice (MECC, 2006-2020). Coautor al standardelor de competență profesională ale cadrelor manageriale din învățământul general (2016, 2018); coautor al Regulamentului de atestare al cadrelor de conducere din învățământul general (2012), coautor al Regulamentului de atestare al cadrelor didactice din învățământul general (2012, 2013, 2018), coautor al metodologiei de evaluare a cadrelor didactice (2016); coautor al metodologiei de evaluare a cadrelor manageriale (2016); coautor al standardelor de eficienţă a învăţării (2013, ME); coautor al standardelor managementului educaţional (2013, USM) etc.

Galina Chirică

Doctor în pedagogie, conferențiar universitar

S-a născut la 16 februarie 1961, în satul Răscăieți, r-nul Ștefan Vodă.

După absolvirea școlii medii din localitatea natală, a făcut studii la Facultatea de Pedagogie (prima promoție) a Institutului Pedagogic de Stat „T.G. Șevcenko” din Tiraspol, învățământ cu frecvență. În anul 1983, după absolvirea cu succes (Diplomă de mențiune) a Facultății, este angajată în funcția de asistent, ulterior lector superior la Catedra Pedagogie Preșcolară și Metodici Speciale. În anul 1989 este înmatriculată la studii doctorale, învățământ cu frecvență, la Universitatea Pedagogică de Stat din Moscova, Rusia, iar în anul 1993 susține cu succes teza de doctor în științe pedagogice. Revine la Universitatea de Stat din Tiraspol, unde activează în funcția de lector superior, iar din anul 1997 – conferențiar universitar la Catedra Pedagogie și Metodicile Educației Preșcolare, care ulterior devine Catedra Psihopedagogie și Educație Preșcolară. Actualmente, începând cu anul 2016, îndeplinește funcția de decan al Facultății de Pedagogie a UST.

A publicat peste 70 de articole și teze ale comunicărilor la conferințe, simpozioane științifice naționale și internaționale; monografia Educația ecologică a preșcolarului; este coautor al Curriculum-ului educației copiilor de vârstă timpurie și preșcolară; coautor al Tratatului Dezvoltarea educației preșcolare în Moldova: istorie, tradiții, perspective.

Este Președinte al Comisiei de susținere a examenelor de licență (UPS „I. Creangă”, IȘE); membru al Comisiei de experți, MECC pentru acordarea burselor de merit și nominale doctoranzilor, al Comisiei de experți, MECC pentru avizarea Rapoartelor de autoevaluare a cadrelor didactice din învățământul preșcolar; membru al Școlii Doctorale, UST, a Seminarului Științific de Profil 531. Pedagogie generală; 533. Pedagogie profesională pentru susținerea tezelor de doctor, membru al Colegiului de redacție al Revistei UST ACTA et COMMENTATIONES, al Comisiei științifico-metodice a Facultății Pedagogie; formator la cursurile de formare continuă a cadrelor didactice din învățământul preșcolar, a obținut certificatul de stagiare-mobilitate academică la Universitatea Pedagogică din Crakow, Polonia ș.a.

Este conducător științific la tezele de doctor, masterat, licență.

Domenii de cercetare științifică: educația ecologică a generației în creștere, socializarea personalității.

În 2020, prin decret prezidențial, i se conferă titlul onorific de OM EMERIT.

Ala Donica (Crețu), Dr., Conf. cerc

Originară din s. Negureni, r-nul Telenești 

Universitatea de Stat Tiraspol a fost și ramâne a fi, pentru mine, o comunitate de oameni cu sufletul mare, de cadre didactice purtătoare de valori  morale și cognitive de înaltă calitate, locul frumos al tinereții neliniștite, al primilor și sfioșilor pași în mediul universitar, și tot ce ține de cunoaștere… dar și al prieteniilor ce s-au format și consolidat pe parcursul anilor de studii, practicilor de teren, expedițiilor în câmp, cercetărilor etc. 

Doresc Universității realizări frumoase în continuare, înalte aprecieri la nivel național și internațional și colaborări cât mai fructuoase în domeniu. Mă închin de sănătate profesorilor mei – adevărați semănători de Cunoștințe și Omenie!

Educație și formare:

2015 Conferențiar cercetător în ECOLOGIE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI;

2007 Doctor în biologie, specialitatea 166.01 – ECOLOGIE;

2003-2006 Studii de doctorat, Institutul de Ecologie și Geografie, str. Academiei 1, Chișinău;

2002-2003 Studii de masterat, facultatea Geografie, Universitatea de Stat Tiraspol, Chişinău; 

1997-2002 Studii superioare de licenţă, facultatea Geografie, specialitatea Geografie şi Biologie, Universitatea de Stat Tiraspol, Chişinău.

Activitatea de cercetare științifică:

2016 – prezent șef al subdiviziunii: Grupul de Cercetare “Ecobiochimie silvică”, Institutul de Ecologie şi Geografie;

2010-2016 cercetător ştiinţific coordonator, laboratorul „Ecosisteme naturale şi antropizate”, Institutul de Ecologie şi Geografie;

2003-2008 cercetător ştiinţific, laboratorul „Ecobioindicaţie şi radioecologie”, Institutul Naţional de Ecologie;

Activitatea pedagogică: 

între anii 2010-2018 conferențiar universitar, Universitatea Pedagogică de Stat “I. Creanga”; lector superior Universitatea de Stat Tiraspol; lector superior Universitatea de Stat din Moldova, lector superior Universitatea Tehnică din Moldova. 

2002-2007  profesor de geografie şi ecologie, Colegiul de Construcţii, Chișinău.

Dr. Vera Potop

Este absolventă a Facultății de Geografie, promoția anului 1996. În prezent este conferențiar universitar în cadrul Departmentului de Agroecologie și Fitotehnie al Universității Cehe de Științe ale Vieții, Praga, Cehia. Anterior, pe parcursul a 10 ani, a activat în cadrul Laboratorului de Climatologie al Institutului de Ecologie și Geografie al Acedemiei de Științe a Moldovei în calitate de inginer-climatolog, cercetător stagiar și cercetător științific.

Printre temele de cercetare pe care le abordează se numără: schimbările climatice, evenimentele meteorologice extreme, în special, seceta meteorologică și agricolă și impactul acesteia asupra culturilor agricole, modelarea culturilor, modelarea zăpezii, rolul conducător al acoperirii zăpezii asupra umidității solului și dezvoltarea secetei ș.a.

Este membră a Societăților de Meteorologie Cehă și Europeană, a Societății Cehe de Bioclimatologie, a Academiei de Științe Cehe și Slovace și a Uniunii Europene de Științe despre Pământ (EGU).

 

Publicații din reviste cu IF:

 

Potopová, V., Cazac, V., Boincean, B., Soukup, J., Trnka, M., 2019. Application of hidroclimatic drought indicators in the transboundary Prut River basin. Theoretical and Applied Climatology. 137 (3-4), 3103-3121. doi:10.1007/s00704-019-02789-w. (IF: 2,43)

Potopová, V., Štěpánek, P., Zahradníček, P., Farda, A., Türkott, L. and Soukup, J. 2018: Projected changes in the evolution of drought on various timescales over the Czech Republic according to Euro-CORDEX models. Int. J. Climatol. 38 (Suppl.1), e939–e954. (IF: 3,61)

Potopová, V., Boroneat. C., Možný. M., Soukup. J. 2016a: Driving role of snow cover on soil moisture and drought developing during the growing season in the Czech Republic. Int J Climatol, 36 (11): 3741-3758. (IF: 3,61)

Potopová, V., Boroneat, C., Boincean, B., Soukup, J. 2016b: Impact of agricultural drought on main crop yields in the Republic of Moldova. Int J Climatol. 36 (4): 2063-2082. (IF: 3,61)

Potopová, V., Zahradníček, P., Štěpánek, P., Türkott, L., Farda, A. and Soukup, J. 2016c: The impacts of key adverse weather events on the field-grown vegetable yield variability in the Czech Republic from 1961 to 2014. Int. J. Climatol, 37, 1648–1664. (IF: 3,61)

Potopová, V., Štěpánek, P., Možný, M., Türkott. L., Soukup, J. 2015: Performance of the standardized precipitation evapotranspiration index at various lags for agricultural drought risk assessment in the Czech Republic. Agric. For. Meteorol, 202: 26-38. (IF: 4,46)

Academicianul Gheorghe ȘISCANU – absolvent al Facultății Biologie și Chimie (1952-1957)

Academicianul Gheorghe ȘISCANU

Născut la 5 iulie 1932, în s. Măcărești, județul Ungheni. Savant în domeniul fiziologiei plantelor. Doctor habilitat în biologie (1974). Profesor universitar (1982). Membru corespondent (1989) şi membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1992).

Academicianul Gheorghe Şişcanu la 5 iulie anul 2017 a împlinit 85 de ani din ziua naşterii şi 59 ani de activitate ştiinţifico-organizatorică, didactică şi obştească. Fiind dotat de la natură cu capacităţi deosebite, obţinând o pregătire profesională profundă, s-a sacrificat întru prosperarea cercetărilor în domeniul fiziologiei plantelor, ce i-a permis realizarea cercetărilor la cel mai înalt nivel ştiinţific, dobândind un renume bine meritat în domeniul fotosintezei plantelor pomicole.

S-a născut la 5 iulie 1932 în satul Măcăreşti, judeţul Ungheni, Republica Moldova, unde a absolvit şcoala de 8 ani. Continuă studiile la şcoala pedagogică din oraşul Călăraşi, care o absolveşte în a.1952. Studiile superioare le obţine la Institutul Pedagogic din Tiraspol, facultatea de Biologie şi Chimie (1952-1957). Primii paşi în cercetare i-a întreprins la Institutul de Fiziologie a Plantelor al AŞM (1958-1961) în calitate de doctorand. Munca cu abnegaţie i-a
permis de a acumula un vast material experimental în domeniul fiziologiei plantelor, ce a servit ca bază pentru susţinerea cu succes a tezei de doctor în biologie în anul 1963 şi a tezei de doctor habilitat în a.1974. În 1982 pentru activitatea didactică prodigioasă doctorul habilitat Gh. Şişcanu obţine titlul de profesor universitar.

Competenţa profesională, rezultatele ştiinţifice obţinute de o înaltă valoare teoretică şi aplicativă, au fost recunoscute de savanţii din ţară, acordându-i-se în a.1989 titlul de membru corespondent, iar în anul 1992 – membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Graţie calităților organizatorice, spiritului creativ academicianul Gheorghe Şişcanu a exercitat în perioada 1990-2000 funcția de Secretar științific general al AŞM. A participat nemijlocit la
elaborarea Legii cu privire la Academia de Științe a Moldovei și Concepției privind reforma sferei cercetare dezvoltare. Şi-a adus aportul considerabil în menținerea relațiilor dintre AŞM și Asociația Internațională a Academiilor cu sediul la Kiev. Paralel cu activitatea managerială în cadrul Academiei de Științe a Moldovei continuă și activitatea științifică. În 1975 a fondat Laboratorul de Fotosinteză al Institutului de Fiziologie a Plantelor al AŞM, actualmente Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecție a Plantelor al AŞM.

La diferite etape ale activităţii sale şi-a desăvârşit profesionalismul în cercetare prin stagiile efectuate într-un şir de centre ştiinţifice din Moscova (1959-1960, 1961-1974), Sankt-Petersburg (1960,1970), Kiev (1960,1985), Minsk (1971) ş.a. Începând cu anul 1958 şi până în prezent, distinsul fiziolog, academicianul Gh. Şişcanu şi-a consacrat activitatea ştiinţifică studiului particularităţilor funcţionării aparatului fotosintetic la plantele pomicole. A elaborat şi
dezvoltat teoria productivităţii fotosintetice a plantelor. A adus o importantă contribuţie în studierea particularităţilor funcţionării aparatului fotosintetic la plantele de cultură. Cu participarea nemijlocită a profesorului universitar Gh. Şişcanu s-a studiat rolul reacţiilor adaptive ale aparatului fotosintetic în reglarea productivităţii şi rezistenţei plantelor la acţiunea factorilor ecologici nefavorabili. A stabilit fenomene noi de interacţiune ale organelor plantelor în
formarea reacţiei de răspuns la factori stresogeni, au fost evidenţiate legităţile relaţiilor donator – acceptor în reglarea procesului de producţie şi rezistenţă a plantelor. De o apreciere înaltă se bucură lucrările dlui Gh. Şişcanu ce ţin de studierea particularităţilor de interconexiune a activităţii fotosintetice a aparatului de asimilare şi funcţiei metabolice a sistemului radicular al pomilor fructiferi. Aceste rezultate ştiinţifice obţinute de către academicianul Gh. Şişcanu au fost incluse în manualul „Fiziologia plantelor pomicole”, editat în anul 1978 la Berlin în limba germană şi apoi tradus în 1982 în limba rusă.

Pedagog prin vocaţie, academicianul, profesorul universitar Gh. Şişcanu contribuie în mod direct la pregătirea specialiştilor în domeniul biologiei, activând mai bine de 20 de ani la catedra Universităţii de Stat din Moldova. Indiscutabil este şi aportul academicianului Gheorghe Şişcanu în pregătirea cadrelor de înaltă calificare: sub tutela Dumnealui au fost susţinute 15 teze de doctor în biologie. O perioadă îndelungată conduce Consiliul ştiinţific specializat pentru susţinerea tezelor de doctorat la specialitatea 03.00.12 – Fiziologie vegetală în calitate de
preşedinte. Este antrenat în diferite comisii ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare; ex-secretar al Consiliul consultativ de expertiză al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică; membru al Consiliului Directoriu al Societăţii de Fiziologie şi Biochimie Vegetală din Republica Moldova, membru al Federaţiei Europene a Societăţilor de Fiziologie a Plantelor. A fost redactor responsabil şi membru al colegiului de redactare la un şir de reviste de prestigiu, membru al Colegiului de redacţie al Editurii Enciclopedice. Academicianului Gheorghe Şişcanu a fost președinte al comisiei pentru susținerea examenelor de licență la Facultatea Biologie și Chimie a Universității de Stat din Tiraspol.

Rezultatele ştiinţifice au fost reflectate în cele peste 280 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 6 monografii, printre care: Фотосинтез яблони (1973), Фотосинтез плодовых растений (1985), Investigaţii în domeniul fotosintezei cireşului (1996), Relaţiile donor-acceptor şi productivitatea plantelor de soia (2001). Relevanţa cercetărilor realizate este confirmată de 10 brevete de invenţii, care au fost prezentate la Saloane şi Expoziţii Naţionale şi Internaţionale şi menţionate cu diplome şi medalii. A prezentat referate ştiinţifice la un şir de foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Pentru activitate fructuoasă, merite deosebite în cercetare, academicianului Gh. Şişcanu i s-a conferit titlul onorific Om emerit (1995), Ordinul Republicii (1996), medalia Dimitrie Cantemir (2002), medalia jubiliară 60 ani de la fondarea primilor instituţii academice din Republica Moldova (2006).