Facultăți alumni Pedagogie

Maria Stamati

S-a născut la 25 septembrie 1947, în raionul Șoldănești, satul Poiana.

După absolvirea școlii medii în anul 1968 până în anul 1972 a făcut studiile la Școala Pedagogică „B. Glavan”, or. Soroca, specialitatea Conducător muzical în grădinița de copii. Din 1984 urmează studiile la Institutul Pedagogic de Stat „T.G. Șevcenko” din Tiraspol, Facultatea Pedagogie.

Activitatea pedagogică a început-o în anul 1972 în funcția de conducător muzical și educator în grădinița de copii, ulterior din anul 1989 lector universitar la Catedra Psihopedagogie și Educație Preșcolară, Universitatea de Stat din Tiraspol, unde activează până în prezent. Ține cursurile: Pedagogie preșcolară, Teoria și metodologia artelor plastice; Teoria și metodologia educației muzicale; Psihopedagogia jocului popular. În anul 2009 activează ca formator la cursurile de formare profesională continuă și recalificare a cadrelor didactice din instituțiile preșcolare. Concomitent activează ca formator al cadrelor didactice din instituțiile preșcolare la Institutul de Științe ale Educației.

A elaborat și publicat peste 45 de articole și teze ale comunicărilor la conferințe, simpozioane științifice naționale. Pentru specialitatea 142.02. Pedagogie preșcolară a elaborat suporturile de curs: „Arta plastică în grădinița de copii. Desenul”, „.Educația prin arte plastice în preșcolaritate. Modelarea”, „Arta plastică în grădinița de copii. Modelarea”.

Pentru meritele deosebite în activitatea profesionala în anul 1989 a fost destinsă cu Diplomă „Eminent al învățământului public din Moldova.

Domenii de interes științific: strategii inovaționale în dezvoltarea competențelor profesionale ale educatorilor în educația plastică.

Lilia Lașcu

Doctor în științe pedagogice, lector universitar

S-a născut la 8 februarie 1986 în satul Bardar, raionul Ialoveni.

După absolvirea Liceului Teoretic ,,Aurel David”, din s. Bardar (2004) continuă studiile superioare de licență la facultatea Pedagogie, Specializarea: Pedagogia şi psihologia învățământului preşcolar şi primar din cadrul Universității de Stat din Tiraspol obținând titlul de licenţiat în pedagogie (2004-2008). În anul 2010 finisează studiile superioare de master la facultatea Pedagogie, Specialitatea: Psihopedagogia învățământului preuniversitar a Universității de Stat din Tiraspol, obținând titlul de master în Ştiinţe ale Educaţiei. În perioada 2013-2016 continuă studiile de doctorat la Universitatea de Stat din Tiraspol, mun. Chișinău. Susține teza de doctor științe pedagogice ,,Formarea competenței de self-management a activității de învățare la studenți” profilul 531 Pedagogie generală, Specialitatea: 531.01.Teoria generală a educației (2019).

Activitatea pedagogică demarează în calitate de laborant superior în cadrul proiectului instituţional ,,Calitatea învățământului superior – concepte şi strategii în pregătirea cadrelor didactice” a Universității de Stat din Tiraspol (2007–2010). În perioada 2011–2014 activează în funcție de cercetător ştiinţific stagiar în cadrul proiectului instituțional ,,Tehnologii facilitatoare ale adaptabilităţii copiilor la mediul şcolar” a Universității de Stat din Tiraspol. A deținut funcțiile de laborant superior la Catedra Psihopedagogie şi Educaţie Preşcolară, Facultatea Pedagogie a Universității de Stat din Tiraspol (2012–2013), asistent universitar la Catedra Psihopedagogie şi Educaţie Preşcolară, Facultatea Pedagogie a Universității de Stat din Tiraspol (2010-2016), lector universitar la Catedra Psihopedagogie şi Educaţie preşcolară, Facultatea Pedagogie, UST (2016–2019), asistent universitar la Catedra Psihopedagogie şi Educaţie preşcolară, Facultatea Pedagogie, UST (2019–2020), lector universitar la Catedra Psihopedagogie şi Educaţie preşcolară, Facultatea Pedagogie, UST (2020 – până în prezent).

Activitatea de formare profesională continuă este reflectată prin stagiile realizate într-un şir de centre ştiinţifice din Republica Moldova printre care: Programul Intel Teach Essentials. Ministrul Educației și compania Intel. UST (2016), Integrarea tehnologiilor digitale în procesul de predare. UST (2019); Implementarea noilor politici educaționale în educația timpurie. Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al RM, IȘE (2019).

Activitatea didactică cuprinde disciplinele predate la ciclul I (licenţă): ore de curs – ,,Didactica pedagogiei”, ,,Teoria educație preșcolare”, ,,Managementul învățării”; seminarii – ,,Psihologia generală”, c./o. ,,Psihopedagogia centrată pe subiect”, ,,Didactica pedagogiei”, Teoria și metodologia dezvoltării vorbirii”, Teoria și metodologia predării științelor” ,,Managementul învățării”; ore de laborator – ,,Pedagogia preșcolară”, ,,Psihologia generală”, ,,Teoria și metodologia dezvoltării vorbirii”, ,,Teoria și metodologia predării științelor” etc. Rezultatele ştiinţifice sunt reflectate în peste 23 de lucrări ştiinţifice, științifico-metodice și didactice.

Domenii de interes științific: Teoria generală a educației.

Grigore Țapu

Doctor în pedagogie, conferențiar universitar 

S-a născut la 22 octombrie 1952 în Mirnoe, Beliaevça, reg. Odessa, Ukraina.

În 1974 a absolvit Institutului Pedagogic de Stat „T.G. Șevcenko” din Tiraspol, Facultatea Geografie, iar în 1980 Institutul Pedagogic de Stat „V. I. Lenin”, Moscova. În anul 1987 susține cu succes teza de doctor în științe pedagogice.

Începe activitatea în anul 1980 ca lector asistent, iar din anul 1985 trece în funcția de lector superior la Catedra Pedagogie şi Psihologie, Institutul Pedagogic de Stat „T.G.Shevchenko” orașul Tiraspol. Din anul 1991 până în 1992 – lector superior, Academia de Poliţie RM, Catedra Ştiinţe Socioumane. În anul 1992 continuă activitatea în funcția de conferențiar universitar la Universitatea de Stat din Moldova la Catedra Psihologie. Din anul 1999 până în 2003 exercită funcția de şef catedră, conferențiar universitar la Universitatea Liberă Internaţională din Moldova, Catedra Psihologie. Din 2008 până în 2012 deține funcția de conferențiar universitar în cadrul Institutului de Relații Internaționale din Moldova. Începând din anul 2012 până în prezent deține funcția de conferențiar universitar la Catedra Psihopedagogie și Educație Preșcolară, Universitatea de Stat din Tiraspol. Predă cursurile de Psihodiagnostic și statistică, Psihosexologie, Psihologia comunicării, Psihodiagnostic, Consiliere psihologică etc.

Este conducător științific la tezele de masterat, licență.

A publicat peste 75 de articole și teze ale comunicărilor la conferințe, simpozioane, congrese științifice naționale și internaționale.

Valentina Mîslițchi

Doctor în pedagogie, conferențiar universitar

S-a născut la 22 decembrie 1976 în satul Şendreni, raionul Nisporeni, fiind primul copil în familia lui Teodor şi a Iuliei Guţu. Preocuparea pentru realizarea studiilor de calitate este marcată de absolvirea în 1991 a Școlii medii din satul natal, în 1996 a Şcolii Normale „Alexandru Vlahuţă” din mun. Bârlad, jud. Vaslui (România), specialitatea Învăţător, în 2000 a Facultății de Pedagogie a Universităţii de Stat din Tiraspol, obţinând titlul de licenţiat în Pedagogie, specialitatea Pedagogia învăţământului primar. Educaţia preşcolară, decernată cu Premiul pentru învăţământ al Republicii Moldova; în 2008 a studiilor de masterat, specialitatea Psihologie la UST, obţinând titlul de master în Psihologie, iar în 2011 obţine titlul ştiinţific de doctor în pedagogie, specialitatea 13.00.01. Pedagogie generală. Începând cu anul 1998 este angajată în funcţia de educator la Creşa-grădiniţă nr.71 din mun. Chişinău, iar în perioada 2000-2007 activează în funcţia de învăţător la Şcoala-grădiniţă nr.71 din mun. Chişinău.

Începând cu 2007 este membru titular al Catedrei Psihopedagogie şi Educaţie Preşcolară a UST, deținând de-a lungul timpului diverse funcții: lector universitar, lector superior universitar, conferenţiar universitar, actualmente șef al catedrei, formator la stagiile de formare profesională continuă a cadrelor didactice din instituţiile de învăţământ preşcolar.

Retrospectiva asupra activităţii ştiinţifice surprinde anvergura evenimentelor în care este implicată activ în calitate de: secretar științific al Seminarului Științific de Profil, al Consiliului Științific Specializat din cadrul UST; cercetător științific în cadrul proiectelor internaționale și instituționale, conducător științific al tezelor de licență și de master în domeniul Științe ale Educației.

Domenii de interes științific: teoria generală a educației, educație preșcolară, educație permanentă, educație lingvistică, educație incluzivă, pedagogie universitară, parteneriat educațional, adaptare școlară, psihopedagogie, psihologie aplicată. Este autoare a peste 80 de lucrări ştiinţifice şi metodico-didactice.

Activitatea didactico-ştiinţifică și managerială este îmbinată cu onorarea responsabilităților în calitate de: membru al Consiliului Facultății de Pedagogie a UST; membru al Comisiei Științifico-Metodică a Facultății de Pedagogie a UST; vice-preşedinte al Comisiei examenelor de licenţă; membru al Senatului UST; recenzent la solicitarea MECC al rapoartelor de autoevaluare și a lucrărilor metodice în vederea conferirii/confirmării gradelor didactice în învățământul preșcolar; membru al Grupul de lucru al MECC al RM pentru elaborarea Curriculumului de formare continuă a personalului didactic universitar implicat în predarea cursului de Educație incluzivă; expert național în activitatea de evaluare a implementării cursului Educație incluzivă în universitățile din Republica Moldova; membru al Comisiei de validare a Cadrului Național al Calificărilor din Republica Moldova, Nivel 6,7 CNCRM: Pedagogie preșcolară; participant la numeroase conferinţe internaţionale şi naţionale, simpozioane, training-uri, work-shop-uri, cursuri de formare profesională continuă, stagii de mobilitate academică etc., ce asigură obţinerea de performanţe în activitatea didactică, metodică, managerială, de cercetare și transfer tehnologic realizată în mediul academic.

În 2018 i se conferă Diploma Ministerului Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, în semn de înaltă recunoștință pentru dedicație, profesionalism și perseverență în educația tinerei generații. În 2020 i se conferă: Diploma de Onoare a Guvernului Republicii Moldova, pentru activitate prodigioasă în domeniul educației, performanțe profesionale, precum și pentru elaborarea și implementarea proiectelor educaționale; Medalia „Universitatea de Stat din Tiraspol”, pentru activitate managerială eficientă și succese deosebite în pregătirea cadrelor de înaltă calificare.

Viorica Andrițchi

Doctor habilitat în pedagogie, profesor universitar

Absolventă a Universității de Stat din Tiraspol, promoția 1996, profilul Psihopedagogie.

Director al Școlii Doctorale Științe ale Educației a Parteneriatului instituţiilor de învăţământ superior Universitatea de Stat din Tiraspol, Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Haşdeu” din Cahul, Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei. Membru al Consiliului de Conducere al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare, expert în comisiile de evaluare externă a programelor de formare profesională continuă, ANACEC (2017-2019), președinte/expert în Consiliile de Expertiză ale AŞM (2012-2017). Membru al colegiului de redacție al Revistei Journal of Psychological and Educational Research (JPER), Romania, U.E.; membru al Consiliului Academic al Revistei Științifice Studia Universitatis Moldaviae, Seria Științe ale Educației (Pedagogie, Psihologie), Universitatea de Stat din Moldova; membru ai colegiului de redacţie al Revistei Univers Pedagogic, Institutul de Științe ale Educației; membru al Consiliului Științific al Revistei Științifico-Practice Psihologie. Formator național în programe de formare profesională continuă a cadrelor de conducere și a cadrelor didactice din învățământul general/profesional tehnic (peste 20 ani); expert în managementul educațional.

A participat în mai multe proiecte ştiinţifice naţionale şi internaţionale, a publicat peste 200 lucrări, dintre care: monografii în managementul educaţional şi formarea profesională continuă a cadrelor didactice și manageriale, ghiduri de formare profesională continuă a cadrelor didactice şi manageriale, lucrări metodico-ştiinţifice etc. A participat cu peste 100 comunicări/rapoarte în cadrul forumurilor ştiinţifice (conferinţe, simpozioane, seminare) internaționale și naţionale în domeniul științelor educației. Expert național în evaluarea lucrărilor științifice/tezelor de doctor/doctor habilitat în pedagogie (președinte al CȘS; referent oficial, membru al CȘS), președinte al Seminarului Științific de Profil (UST); vicepreședinte al Seminarului Științific de Profil (IȘE); membru al Seminarului Științific de Profil (USM). Președinte al comisiei republicane de atestare a cadrelor manageriale/a cadrelor didactice (MECC, 2006-2020). Coautor al standardelor de competență profesională ale cadrelor manageriale din învățământul general (2016, 2018); coautor al Regulamentului de atestare al cadrelor de conducere din învățământul general (2012), coautor al Regulamentului de atestare al cadrelor didactice din învățământul general (2012, 2013, 2018), coautor al metodologiei de evaluare a cadrelor didactice (2016); coautor al metodologiei de evaluare a cadrelor manageriale (2016); coautor al standardelor de eficienţă a învăţării (2013, ME); coautor al standardelor managementului educaţional (2013, USM) etc.

Galina Chirică

Doctor în pedagogie, conferențiar universitar

S-a născut la 16 februarie 1961, în satul Răscăieți, r-nul Ștefan Vodă.

După absolvirea școlii medii din localitatea natală, a făcut studii la Facultatea de Pedagogie (prima promoție) a Institutului Pedagogic de Stat „T.G. Șevcenko” din Tiraspol, învățământ cu frecvență. În anul 1983, după absolvirea cu succes (Diplomă de mențiune) a Facultății, este angajată în funcția de asistent, ulterior lector superior la Catedra Pedagogie Preșcolară și Metodici Speciale. În anul 1989 este înmatriculată la studii doctorale, învățământ cu frecvență, la Universitatea Pedagogică de Stat din Moscova, Rusia, iar în anul 1993 susține cu succes teza de doctor în științe pedagogice. Revine la Universitatea de Stat din Tiraspol, unde activează în funcția de lector superior, iar din anul 1997 – conferențiar universitar la Catedra Pedagogie și Metodicile Educației Preșcolare, care ulterior devine Catedra Psihopedagogie și Educație Preșcolară. Actualmente, începând cu anul 2016, îndeplinește funcția de decan al Facultății de Pedagogie a UST.

A publicat peste 70 de articole și teze ale comunicărilor la conferințe, simpozioane științifice naționale și internaționale; monografia Educația ecologică a preșcolarului; este coautor al Curriculum-ului educației copiilor de vârstă timpurie și preșcolară; coautor al Tratatului Dezvoltarea educației preșcolare în Moldova: istorie, tradiții, perspective.

Este Președinte al Comisiei de susținere a examenelor de licență (UPS „I. Creangă”, IȘE); membru al Comisiei de experți, MECC pentru acordarea burselor de merit și nominale doctoranzilor, al Comisiei de experți, MECC pentru avizarea Rapoartelor de autoevaluare a cadrelor didactice din învățământul preșcolar; membru al Școlii Doctorale, UST, a Seminarului Științific de Profil 531. Pedagogie generală; 533. Pedagogie profesională pentru susținerea tezelor de doctor, membru al Colegiului de redacție al Revistei UST ACTA et COMMENTATIONES, al Comisiei științifico-metodice a Facultății Pedagogie; formator la cursurile de formare continuă a cadrelor didactice din învățământul preșcolar, a obținut certificatul de stagiare-mobilitate academică la Universitatea Pedagogică din Crakow, Polonia ș.a.

Este conducător științific la tezele de doctor, masterat, licență.

Domenii de cercetare științifică: educația ecologică a generației în creștere, socializarea personalității.

În 2020, prin decret prezidențial, i se conferă titlul onorific de OM EMERIT.

Veronica Uncu

Doctor în sociologie

Studii și experiență profesională: 

  • 1996-2001 – Studii superioare de Licență, programul de studiu Învățământ primar și Educație preșcolară, Facultatea de Pedagogie, Universitatea de Stat din Tiraspol;
  • 2001-2003 – Studii de masterat, Managementul serviciilor sociale și de sănătate, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București, România;
  • 2003-2008 – Doctorat în sociologie, Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București, România (obținerea titlului științific de doctor în sociologie – 2008);
  • 2007-2008 – Masterat în Psihopedagogie, Facultatea de Pedagogie, Universitatea de Stat din Tiraspol;
  • 2006-2008 – Educator la Instituția preșcolară nr 74, Chișinău;
  • 2007-2010 – Lector superior universitar, Catedra Psihopedagogie și Educație Preșcolară, Facultatea de Pedagogie, Universitatea de Stat din Tiraspol;
  • 2007 – 2010 – Cercetător universitar la Catedra Psihopedagogie și Educație Preșcolară, Facultatea de Pedagogie, Universitatea de Stat din Tiraspol;
  • 2011 – până în prezent – Doctorand, asistent universitar la Universitatea din Ottawa, Canada.

Direcții de cercetare: sociologia organizațiilor, analiza strategică de implementare a politicii de educație incluziva in Republica Moldova, dinamica socială de grup.

Angela Dima

Metodist în Instituția de învățământ preșcolar Nr.201 „Mărțișor” din orașul Durlești, municipiul Chișinău.

Grad didactic superior conferit în anul 2011 și confirmat în anul 2016.

STUDII:

2013 – 2015 – Universitatea de Stat din Tiraspol. Master în Științele Educației, specializarea Managementul educației preșcolare.

Alexandra Nour

Originară: satul Sireți, raionul Strășeni, Moldova

Studii preuniversitare: Colegiul Pedagogic din Călărași, specialitatea Învățător la clasele primare, 1990

Studii universitare: Universitatea de Stat din Tiraspol, VII. 2008, specialitatea Pedagogie în învățămîntul primar, diplomă de licență nr. 50813100611, media generală 10

Studii postuniversitare UST, master în Științe ale Educației, specialitatea Pedagogia și metodologia învățămîntului primar, diplomă de master nr. 610650814802, 07.07.2010, media 10,00

Studii de doctorat (2011 – 2015): Universitatea de Stat din Tiraspol

Titluri, grade ştiinţifice/didactice: Master în științe ale Educației (2010), grad didactic superior (2016)

Debutul pedagogic: Școala medie nr. 36, Chișinău, 1990, învățător la clasele primare

Stagiul general de muncă: 26 ani , inclusiv pedagogic – 26 ani

Competențe lingvistice pentru comunicare/predare în limba de instruire: înalte, limba română

Limbi străine, competențe: limba rusă – înalte, limba franceză – citire, traducere cu dicționarul

Competențe digitale: Microsoft Office, Word, Power Point, proiecte, materiale didactice

Activităţi complementare, cumulate: lector universitar la catedra Pedagogia și metodica învățămîntului primar, UST. Șef al comisiei metodice a claselor primare Cele mai relevante calităţi, trăsături, particularităţi caracteristice: spiritul de inițiativă și creativitate în activitatea didactică, preocuparea pentru formarea/dezvoltarea profesională, pentru imaginea personală și a instituției în comunitate, spiritul vocației și dragostea de copii.