Facultăți alumni Biologie și Chimie

Eugeniu Alexandrov

Născut la 01 ianuarie 1973, s. Inundeni, r. Soroca.

– școala medie de cultură generală s. Vasilcău, r. Soroca, promoția anului 1990;
– facultatea de biologie şi chimie a Universităţii de Stat din Tiraspol, promoția anului 1995;
– doctor în ştiinţe biologice, anul 2003;
– doctor habilitat în științe biologice, anul 2017.

Înainte de a expune unele rezultate obținute pe parcursul desfășurării activității mele în calitate de cercetător științific este de datoria mea de a mă închina cu deosebit respect și recunoștință față de cei care au stat la baza formării mele a celui care sunt astăzi.

Nu pot să nu fiu recunoscător dnei Maxim Raisa, discipol a acestei facultăți, astăzi prof. la Liceul teoretic P.Rareș, or. Soroca, care după absolvirea școlii medii, m-a însoțit la Universitatea de Stat din Tiraspol pentru a depune actele de înmatriculare la facultatea de biologie și chimie (anul 1990).

De asemenea, mă bucur că la facultate am avut onoarea să asist la orele de curs a profesorilor: dr. Eugenia Pulbere (disciplina botanica), dr. Eugenia Melentiev (disciplina chimia neorganică), dr. Leonida Rotaru (disciplina zoologia nevertebratelor), dr. P. Pulbere (disciplina fiziologia omului și animalelor), dr. I. Danilov (disciplina algologie), dr. hab. V. Grati (disciplina citologie), dr. hab. A. Begu (disciplina biogeografie), dr. hab. T. Cozari (disciplina zoologia vertebratelor) și aduc sincere mulțumiri tuturor celor, care au găsit timp și au avut răbdare de a mă pregăti ca specialist în domeniu, să mă îndrumeze și să vină cu un sfat la timpul respectiv.

Fiind încadrat în cercetare am desfășurat studii în domeniul ameliorării viței-de-vie. Ca rezultat al încrucișărilor interspecifice Vitis vinifera L. (2n=38) cu Muscadinia rotundifolia Michx. (2n=40) au fost obținute și identificate genotipuri interspecifice rizogene de viță-de-vie cu caractere valoroase, fapt ce permite extinderea în zona de nord a arealului de cultivare a viței-de-vie pe rădăcini proprii și reducerea numărului de tratamente chimice, ceea ce va contribui la obținerea produselor derivate vitivinicole ecologice. Unele genotipuri interspecifice rizogene au fost omologate și recomandate pentru cultivare, ca: ”Malena”, ”Nistreana”, ”Algumax” – soiuri de struguri pentru masă și ”Augustina”, ”Alexandrina”, ”Ametist”, ”Sarmis” – soiuri de struguri pentru consum în stare proaspătă și procesare.

Domeniul de cercetare se axează nu numai pe ameliorarea viței-de-vie, dar și punerea în evidența a universalității viței-de-vie, aportul acestei culturi în dezvoltarea societății. Fascinantă și miraculoasă, viță-de-vie a fost și este pentru om o atracție permanentă, un mister și, în același timp, o binecuvântare, căci prin strugurii săi și prin vin satisface gusturi rafinate și alină suflete zbuciumate.

Rezultatele cercetărilor științifice au fost publicate în cca 200 lucrări, ca monoautor și coautor: „Hibridarea distantă la viţa de vie (V.vinifera L. x V.rotundifolia Michx.)”, 2010; „Hibrizii distanţi ai viţei de vie (V.vinifera L. x M.rotundifolia Michx.). Aspecte biomorfologice şi uvologice”, 2012; „Dicţionar de termeni şi noţiuni de botanică”, 2013; „Dicţionar botanic român-latin-englez-francez-rus”, 2014; ”Atlas botanic”, 2014;”Pagini din istoria și actualitatea viticulturii”, 2015; ”Universalitatea viței-de-vie”, 2018; 2021; ”Crearea genotipurilor interspecifice rizogene de viţă-de-vie”, 2020; ” Soiuri interspecifice rizogene de viţă-de-vie (V. vinifera L. x M. rotundifolia Michx.). Particularităţi de cultivare”, 2020; ”Cerinţele ecologice şi particularităţile biologice ale viţei-de-vie”, 2021 etc.

De asemenea, rezultatele cercetărilor au fost prezentate la Saloanele internaționale de invenții și inovații, Saloane internaționale de carte, fiind apreciate cu 14 medalii de aur, 2 de argint și 3 de bronz.

În anul 2016 lucrarea “Pagini din istoria şi actualitatea viticulturii”, (2015), B.Gaina, E.Alexandrov a fost distinsă cu premiul „Gherasim Constantinescu” al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.

În 2018 ciclul de lucrări „Genotipuri interspecifici rizogeni de viţă-de-vie cu rezistenţă sporită faţă de factorii biotici şi abiotici” a fost distins cu premiul Academiei de Ştiinţe a Moldovei, domeniul Agricultură „Ilie Untilă”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tatiana Calalb

 Fiecare Om are radăcini, pornite într-o familie, alimentate şi susţinute, ulterior, de învăţătorii din şcoală, profesorii de la facultate, mentorii studiilor postuniversitare şi colegii din colectivul de activitate, iar efortul comun se cristalizeză într-un specialist-profesionist.

Am beneficiat şi eu din plin din toate,  pentru ce, sunt profnd recunăscătoare fiecărei persoane din traseul educaţiei şi formării profesionale. Astăzi, făcând o retrospectivă, vin cu mulţumiri şi plecăciuni în faţa dascălilor facultăţii de Biologie şi chimie a Univeristăţii de Stat din Tiraspol. Sunt recunăscătoare destinului, că mi-a adus paşii, anume aici, la prima instituţie de învăţământ superior din Republica Moldova (fondată la 1 octombrie 1930), care pe parcursul activităţii a format la facultăţile sale peste 75 mii de specialişti. În anii de studii am avut parte de ore de curs, lucrări de laborator, seminare, activităţi în cercul ştiinţific studenţesc, conduse de profesori cu ţinută academică de invidiat, profesionalism impecabil, modestie şi multă dăruire.

Am avut marele noroc să continui studiile în şcoala academicianului Boris Matienco, dascăl al acestei instituţii, un exemplu de respect, mândrie, susţinere a absolvenţilor şi promovare a imaginii Almamater.  În mod firesc, îmi mobilizez puterile şi capacitatea spre mecenarea cât mai deplină a cunoştinţelor biologice şi chimice la USMF “Nicolae  Testemiţanu” şi,  deopotrivă, să implantez dragilor studenţi afinitatea, sensibilitatea pentru natură, aprecierea şi ocrotirea ei prin abilităţi individuale de observaţie asupra fenomenelor miraculoase ale naturii. Continui să învăţi şi să colaborez cu colegii de azi ai facultăţii, profesorul universitar Vasile Gratii (recenzent ştiinţific la manual şi indicaţii metodice, referent oficial la teza de doctor habilitat etc.), conferenţiar universitar, şef catedră Eugenia Chiriac (recenzent ştiinţific la indicaţii metodice, schimb metodico-didactic, activităţi extracurriculare).

Prin acest mesaj îmi exprim gratitudinea şi admiraţia pentru succesele universităţii, puterea de a depăşii situaţii foarte dificile şi felicitări pentru că a fost şi rămâne instituţia-pilon în formarea celor mai profesioniste cadre didactice pentru învăţământul national.

Mulţumesc, în special, pentru acea clipă, când mă aflu într-un impas în viaţa profesională şi caut cu disperare un răspuns şi de multe ori, el vine dintr-o poveste, caz, situaţie, dintr-un crâmpeu de lecţie sau discurs pe care le-am auzit de la profesorii mei.

Sunt mândră de profesorii şi universitatea mea şi Vă doresc sănătate multă, inspiraţie, curaj, puteri, colaborări productive în activitatea profesoral-didactică!

Absolventa facultăţii de Biologie şi chimie (promoţia anului 1980),
Şeful catedrei de farmacognozie şi botanică farmaceutică,
Facultatea de Farmacie, USMF “Nicolae  Testemiţanu”,
Doctor habilitat în ştiinţe biologice Tatiana Calalb

 

Andrei Munteanu

Andrei Munteanu – doctor în biologie, profesor universitar.

Absolvent al promoției anului 1965

 S-a născut la 02 noiembrie 1939, comuna Biești, județul Orhei, regatul României.

1946-1953 – școala medie din Biești
1953-1957 – Colegiul agricol din Cucuruzeni
1958-1959 – agronom în gospodăria agricolă din satul natal
1960-1965 – Institutul Pedagogic „Taras Şevcenco” din oraşul Tiraspol, Facultatea de Biologie și Geografie
1965-1967 – asistent al Catedrei de Zoologie a Institutul Pedagogic „Taras Şevcenco” din oraşul Tiraspol
1967-1970 – Studii de doctorat, Institutul de Zoologie al AȘM
1973 – susține teza de doctor în biologie, Kiev, Ucraina
1976-1983 – Șef al Laboratorului  Ecologia Mamiferelor, Institutul de Zoologie al AȘM
1983-1990 – Director-adjunct științific al Institutului de Zoologie și Fiziologie al AȘM
1991-2005 – Director-adjunct științific al Institutului de Zoologie al AȘM
2005 – titlul de profesor universitar
2006-2008 – Director al Institutului de Zoologie al AȘM
2008-2012 – Șeful Laboratorului de Ornitologie al Institutului de Zoologie al AȘM
2013-prezent – cercetător științific principal, Laboratorul Vertebrate Terestre, Institutul de Zoologie.

A publicat peste 350 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 13 monografii, 5 broşuri, 6 brevete de invenţii, circa 280 articole în presa publică. A fost menţionat cu Premiul de Stat în domeniul ştiinţei şi tehnicii (1989), Premiul Academiei Române în domeniul biologiei (2008) şi  Premiul național (2013). Decorat cu Medalia „D. Cantemir” (1999) și Ordinul „Gloria Muncii” (2019).

Sub conducerea profesorului au fost pregătiţi 10 doctori în biologie. În prezent sub coordonarea dumnealui îşi  pregătesc tezele 2 doctoranzi.

Activitatea ştiinţifică se axează pe direcţiile prioritare ale zoologiei, ecologiei funcţionale şi ecofiziologiei animalelor.

În plan fundamental a elucidat principiile de formare şi funcţionare a populaţiilor de păsări şi mamifere în ecosistemele antropizate; mecanismele de reglare a populațiilor speciilor de rozătoare în agrocenoze; rolul grupărilor intrapopulaţionale de mamifere în relaţiile intra- şi interspecifice; particularităţile metabolismului plastic la rozătoare; prezenţa a trei specii de rozătoare necunoscute în trecut pe teritoriul Republicii Moldova.

A înaintat şi argumentat concepţia modificărilor adaptive a organizării structural-functionale vitale a populațiilor de animale, prin trecerea din faza colonială la cea solitară şi viceversa.

Este fondatorul Concepţiei dezvoltării gospodăriei cinegetice naţionale. A elaborat Regulamentul Cadastrului Regnului Animal, Proiectul Legii Gospodăriei Cinegetice şi protecţiei vânatului; a propus recomăndări privind reglarea numerică a rozătoarelor în agrocenoze; modul de gospodărire a vânatului şi protecţia lumii animale în condiţiile presingului antropic.

A contribuit activ la organizarea diferitor foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale în calitate de conducător ştiinţific al secţiilor, preşedinte al Comitetului Organizatoric la Conferinţa a VI-a a Zoologilor cu participare internaţională.

Este membru al Consiliului Ştiinţifico-Tehnic al Agenţiei pentru Silvicultură „Moldsilva”; Consiliului Ştiințific al Rezervațiilor ştiinţifice „Plaiul Fagului și “Prutul de Jos ”;

Președinte al Societății Teriologice din Moldova; Vice-președinte al Consiliului Societății Vânătorilor şi Pesca rilor din Moldova.

Profesorul Andrei Munteanu este membru al Colegiului de Redacţie al revistei „Vânătorul şi Pescarul” din Moldova.

Alina Larion

1986 – 1991 – studii la Institutul Pedagogic de Stat „T. G. Şevcenco” din Titaspol, facultatea de Biologie şi Chimie;
1997 – 2000 – studii de doctorat în cadrul Institutului de Zoologie al AȘM;
17.04.2003 – susținerea tezei de doctor în științe biologice. Specialiatea – Zoologie 165.02;
2012 – conferit gradul științifico-didactic de conferenţiar cercetător;
2018 – prezent – Șef al laboratorului Vertebrate Terestre, Institutul de Zoologie.

Cu o deosebită plăcere vreau să felicit conducerea Universităţii de Stat din Tiraspol, administrată de Domnul Rector Eduard COROPCEANU, doctor în științe chimice, profesor universitar, pentru bunele calități manageriale și integrarea universității în comunitatea universitară internațională, precum și întreg colectivul de profesori de la facultatea de Biologie și Chimie, din care am făcut parte și care a contribuit la formarea și dezvoltarea mea profesională. Apreciez foarte mult programul de studii bine gândit și structurat, profesionalismul și metodele de predare a materialului didactic la cel mai înalt nivel.

Studiile de doctorat, le-am efectuat în cadrul Laboratorului de Vertebrate Terestre al Institutului de Zoologie cu tema tezei „Particularităţile biologice şi comportamentul speciei Mus spicilegus Petenyi (Rodentia, Muridae) în sezonul rece” sub ghidarea profesionistă a Domnului doctor în științe biologice, profesor universitar Andrei Munteanu și a Domnului doctor habilitat în științe biologice, profesor universitar Tudor Cozari. Activitatea în domeniul cercetării s-a desfășurat într-un mediu prietenos, unde m-am dezvoltat ca specialist, am acumulat cunoștințe noi și obținut rezultate științifice atât la nivel național, cât și internațional. Au fost elaborate cca 220 de lucrări științifice, publicate în reviste prestigioase din țară și străinătate, incluse în diverse baze de date internaționale (Web of Science, SCOPUS), cu Factor de Impact, în culegeri ştiinţifice internaționale și naționale. Antrenată în procesul de recenzare a lucrărilor științifice; Coautor la Cartea Roșie a Republicii Moldova, ed. III (2015). Au fost obținute: Hotărâre pozitivă de acordare a brevetului de invenție (Procedeu de producere a momelei pentru tratamentul canidelor sălbatice, 2020.05.07), 2 Certificate de Inovator („Procedeu de producție a momelelor pentru tratamentul antihelmintic al canidelor sălbatice”, „Procedeu de dehelmintizare a canidelor sălbatice”, înregistrate la data de 26.11.2019 la Institutul de Fiziologie și Sanocreatologie), mai multe acte de implementare a elaborărilor științifice în economia națională. Conferite Diplomă de onoare de la MECC pentru succese remarcabile în domeniul cercetării și inovării și cu prilejul Zilei Internaționale a Fetelor și Femeilor în Știință, Diplomă de Recunoștință a Academiei de Științe a Moldovei, pentru rezultate valoroase în cercetare și pregătirea cadrelor de înaltă calificare. A participat la realizarea a 12 proiecte naționale, instituționale, internațional bilaterale, 7 contracte economice, peste 25 de participări la evenimente internaționale, printre care Conferința Internațională Rodens et Spatium (Turcia), 5 ediții ale Congresului Zoologic al Muzeului Grigore Antipa, București, România, 5 ediții ale Simpozionului științific „Biologie și dezvoltare durabilă”, Bacău, România, 5 ediții ale Conferinței internaționale a zoologilor, Republica Moldova etc. Membru al Consiliului Științific al Institutului de Zoologie; Secretar științific (2016-2020) și membru al Seminarului Științific de profil, specialitatea Zoologie 165.02; Abilitată cu dreptul de conducător de doctorat (2020); Înscrisă în registrul experţilor ANACEC în domeniile cercetării şi inovării (2020). Membru al Comisiei de îndrumare a doctoranzilor; Membru al Societății Ornitologice și Societății Teriologice din Moldova; Președinte la examenele de licență (secția de zi) și de master la Universitatea de Stat Tiraspol (2019, 2020).

Toate rezultatele obținute au la bază cunoștințele oferite de către iluștrii profesori de la Universitatea de Stat din Tiraspol. Vă mulțumesc din suflet pentru răbdarea și munca imensă pe care o depuneţi! Vă doresc mulți ani de activitate fructuoasă și realizări cât mai frumoase în munca Dumneavoastră grea, dar atât de importantă! Fiecare zi să Vă aducă o mulțime de idei și o mulțime de căi spre împlinirea viselor, iar recunoștința discipolilor să devină premiul pentru munca depusă!

Cu profund respect,
Alina LARION, doctor în științe biologie, conferențiar cercetător, șef al laboratorului Vertebrate Terestre, Institutul de Zoologie.

Academicianul Gheorghe ȘISCANU – absolvent al Facultății Biologie și Chimie (1952-1957)

Academicianul Gheorghe ȘISCANU

Născut la 5 iulie 1932, în s. Măcărești, județul Ungheni. Savant în domeniul fiziologiei plantelor. Doctor habilitat în biologie (1974). Profesor universitar (1982). Membru corespondent (1989) şi membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1992).

Academicianul Gheorghe Şişcanu la 5 iulie anul 2017 a împlinit 85 de ani din ziua naşterii şi 59 ani de activitate ştiinţifico-organizatorică, didactică şi obştească. Fiind dotat de la natură cu capacităţi deosebite, obţinând o pregătire profesională profundă, s-a sacrificat întru prosperarea cercetărilor în domeniul fiziologiei plantelor, ce i-a permis realizarea cercetărilor la cel mai înalt nivel ştiinţific, dobândind un renume bine meritat în domeniul fotosintezei plantelor pomicole.

S-a născut la 5 iulie 1932 în satul Măcăreşti, judeţul Ungheni, Republica Moldova, unde a absolvit şcoala de 8 ani. Continuă studiile la şcoala pedagogică din oraşul Călăraşi, care o absolveşte în a.1952. Studiile superioare le obţine la Institutul Pedagogic din Tiraspol, facultatea de Biologie şi Chimie (1952-1957). Primii paşi în cercetare i-a întreprins la Institutul de Fiziologie a Plantelor al AŞM (1958-1961) în calitate de doctorand. Munca cu abnegaţie i-a
permis de a acumula un vast material experimental în domeniul fiziologiei plantelor, ce a servit ca bază pentru susţinerea cu succes a tezei de doctor în biologie în anul 1963 şi a tezei de doctor habilitat în a.1974. În 1982 pentru activitatea didactică prodigioasă doctorul habilitat Gh. Şişcanu obţine titlul de profesor universitar.

Competenţa profesională, rezultatele ştiinţifice obţinute de o înaltă valoare teoretică şi aplicativă, au fost recunoscute de savanţii din ţară, acordându-i-se în a.1989 titlul de membru corespondent, iar în anul 1992 – membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Graţie calităților organizatorice, spiritului creativ academicianul Gheorghe Şişcanu a exercitat în perioada 1990-2000 funcția de Secretar științific general al AŞM. A participat nemijlocit la
elaborarea Legii cu privire la Academia de Științe a Moldovei și Concepției privind reforma sferei cercetare dezvoltare. Şi-a adus aportul considerabil în menținerea relațiilor dintre AŞM și Asociația Internațională a Academiilor cu sediul la Kiev. Paralel cu activitatea managerială în cadrul Academiei de Științe a Moldovei continuă și activitatea științifică. În 1975 a fondat Laboratorul de Fotosinteză al Institutului de Fiziologie a Plantelor al AŞM, actualmente Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecție a Plantelor al AŞM.

La diferite etape ale activităţii sale şi-a desăvârşit profesionalismul în cercetare prin stagiile efectuate într-un şir de centre ştiinţifice din Moscova (1959-1960, 1961-1974), Sankt-Petersburg (1960,1970), Kiev (1960,1985), Minsk (1971) ş.a. Începând cu anul 1958 şi până în prezent, distinsul fiziolog, academicianul Gh. Şişcanu şi-a consacrat activitatea ştiinţifică studiului particularităţilor funcţionării aparatului fotosintetic la plantele pomicole. A elaborat şi
dezvoltat teoria productivităţii fotosintetice a plantelor. A adus o importantă contribuţie în studierea particularităţilor funcţionării aparatului fotosintetic la plantele de cultură. Cu participarea nemijlocită a profesorului universitar Gh. Şişcanu s-a studiat rolul reacţiilor adaptive ale aparatului fotosintetic în reglarea productivităţii şi rezistenţei plantelor la acţiunea factorilor ecologici nefavorabili. A stabilit fenomene noi de interacţiune ale organelor plantelor în
formarea reacţiei de răspuns la factori stresogeni, au fost evidenţiate legităţile relaţiilor donator – acceptor în reglarea procesului de producţie şi rezistenţă a plantelor. De o apreciere înaltă se bucură lucrările dlui Gh. Şişcanu ce ţin de studierea particularităţilor de interconexiune a activităţii fotosintetice a aparatului de asimilare şi funcţiei metabolice a sistemului radicular al pomilor fructiferi. Aceste rezultate ştiinţifice obţinute de către academicianul Gh. Şişcanu au fost incluse în manualul „Fiziologia plantelor pomicole”, editat în anul 1978 la Berlin în limba germană şi apoi tradus în 1982 în limba rusă.

Pedagog prin vocaţie, academicianul, profesorul universitar Gh. Şişcanu contribuie în mod direct la pregătirea specialiştilor în domeniul biologiei, activând mai bine de 20 de ani la catedra Universităţii de Stat din Moldova. Indiscutabil este şi aportul academicianului Gheorghe Şişcanu în pregătirea cadrelor de înaltă calificare: sub tutela Dumnealui au fost susţinute 15 teze de doctor în biologie. O perioadă îndelungată conduce Consiliul ştiinţific specializat pentru susţinerea tezelor de doctorat la specialitatea 03.00.12 – Fiziologie vegetală în calitate de
preşedinte. Este antrenat în diferite comisii ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare; ex-secretar al Consiliul consultativ de expertiză al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică; membru al Consiliului Directoriu al Societăţii de Fiziologie şi Biochimie Vegetală din Republica Moldova, membru al Federaţiei Europene a Societăţilor de Fiziologie a Plantelor. A fost redactor responsabil şi membru al colegiului de redactare la un şir de reviste de prestigiu, membru al Colegiului de redacţie al Editurii Enciclopedice. Academicianului Gheorghe Şişcanu a fost președinte al comisiei pentru susținerea examenelor de licență la Facultatea Biologie și Chimie a Universității de Stat din Tiraspol.

Rezultatele ştiinţifice au fost reflectate în cele peste 280 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 6 monografii, printre care: Фотосинтез яблони (1973), Фотосинтез плодовых растений (1985), Investigaţii în domeniul fotosintezei cireşului (1996), Relaţiile donor-acceptor şi productivitatea plantelor de soia (2001). Relevanţa cercetărilor realizate este confirmată de 10 brevete de invenţii, care au fost prezentate la Saloane şi Expoziţii Naţionale şi Internaţionale şi menţionate cu diplome şi medalii. A prezentat referate ştiinţifice la un şir de foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Pentru activitate fructuoasă, merite deosebite în cercetare, academicianului Gh. Şişcanu i s-a conferit titlul onorific Om emerit (1995), Ordinul Republicii (1996), medalia Dimitrie Cantemir (2002), medalia jubiliară 60 ani de la fondarea primilor instituţii academice din Republica Moldova (2006).

Academicianul Andrei NEGRU – absolvent al Facultății Biologie și chimie (1955-1960)

Academicianul Andrei NEGRU

Născut la 28 iulie 1937 în s. Stoicani, r-nul Soroca.Savant – paleobotanist. Doctor habilitat în biologie (1986). Profesor universitar (1986). Membru corespondent (1988) şi membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1992).

Academicianul Andrei NEGRU s-a născut la 28 iulie 1937 în s. Stoicani, r-nul Soroca. După absolvirea școlii medii nr.1 din Soroca (1954) continuă studiile la facultatea de Biologie și Chimie a Institutului Pedagogic din Tiraspol (1955-1960). Activitatea pedagogică o începe în calitate de profesor de biologie la școala medie din s. Pragila, r-nul Florești (1960-1961). În perioada1963-1966 activează în calitate de lector asistent la Catedra de Botanică a Institutului Pedagogic din Tiraspol. În anul 1966 continuă studiile la doctorat la Institutul de Botanică V.L. Komarov al Academiei de Științe a Federației Ruse din Sankt-Petersburg. Susține teza doctor în științe biologice (1969), de doctor habilitat (1986). Devine profesor universitar (1986), este ales (1988) membru corespondent și membru titular (1992) al Academiei de Științe a Moldovei.

A deținut funcțiile de cercetător științific inferior (1969-1974), cercetător științific superior (1974-1976), șef de laborator (1976-1981), director adjunct pentru probleme de știință (1981-1987), director al Grădinii Botanice (Institut) (1988-1996), profesor universitar la USM (1996-2003), șef de catedră la UASM (2003-2006); din 2006 a fost șef de laborator la Grădina Botanică (Institut). A descoperit peste 120 taxoni fosili de plante, noi pentru știință. De o apreciere înaltă se bucură lucrările fundamentale în domeniul conservării biodiversității forestiere, plantelor rare și sistematicii florei spontane contemporane a Basarabiei, precum și activitatea sa în construcția și amenajarea peisagistică a Grădinii Botanice. A fost redactorul științific al Cărții Roșii a Republicii Moldova, ediția a II-a, al seriei de cărți Lumea vegetală a Moldovei, vol. I, II, III, IV, Flora Basarabiei, vol. II.

Autor a peste 300 de lucrări științifice, inclusiv 14 monografii, printre care: Понтическая флора Днестровско-Прутского междуречья (1982), Mиотическая флора Северо-Запaдного Причерноморья (1986), Plante rare din flora spontană a Republicii Moldova (2002), Dicționar de plante din Republica Moldova (2006), care au devenit cărți de referință pentru specialiștii în domeniu. Academicianul А. Negru este deținătorul а 2 brevete de invenții; а pregătit 10 doctori și 3 doctori habilitaţi în domeniul botanicii și ecologiei. În anii 1988-1996 a fost prеşеdintе аl Consiliului științific specializat de susținere а tezelor de doctor și doctor habilitat ре lângă Grădina Botanică (Institut) а AŞM, sub președinția căruia au fost susținute peste 45 teze de doctor și 8 teze de doctor habilitat la specialitatea 03.00.05 Воtаnicа. A fost fondatorul școlii științifice Paleobotaniștii din Republica Moldova. Este deținătorul Medaliei Meritul Civic, Medaliei AȘM Dimitrie Cantemir și al diferitor distincții ale comunității științifice naționale și internaționale.

Academicianul А. Negru a plecat în lumea celor drepți la 21 decembrie 2011.

Manic Ștefan

Sa născut la 22 martie 1947, în localitatea Stolniceni r-nul Hâncești, localitate așezată la margine de Codru. Adolescența am petrecut-o în sânul naturii, însoțindu-l deseori în pădure pe tata, care era un bun cunoscător a tot ce viețuiește în ea, în special ciupercile. Astfel, dragostea față de natură m-a determinat să-mi aleg profesia, şi în anul 1965, am devenit student la facultatea de Biologie şi Chimie a Institutului Pedagogic de Stat din Tiraspol.
Din primii ani de facultate, am manifestat un interes deosebit pentru cercetare, fiind invitat să particip în cadrul expedițiilor de colectare a materialului paleobotanic, organizat de profesorii de botanică Andrei Negru și Ana Ștefîrța. Aceste expediții, dar și practicile de câmp de 4 săptămâni de la anul 1 și 2 m-au ajutat mult să însușesc metodele de prelevare al materialului biologic pentru cercetare.
După absolvirea facultății am lucrat un an în calitate de profesor de biologie şi chimie în școala din satul natal, apoi un an am făcut serviciul militar.
În anul 1972 am fost angajat în Laboratorul de Floră şi Geobotanică al Grădinii Botanice a AŞM, unde am cercetat lemnul fosil timp de 4 ani și în 1976 am publicat prima lucrare științifică în acest domeniu cu titlul „Об остатках Glyptostrobus Endl. (Taxodiaceae) из понтических отложений юга Украины”. În același an, Laboratorul de Floră şi Geobotanică este reorganizat, fiind transferat în grupul de studiu al plantelor inferioare cu tema tezei de doctorat „Шляпочные грибы Молдавии”.
În 1982, sub conducerea vestitului micolog Boris Vasilcov de la Institutul de Botanică din Sankt–Petersburg, am susținut teza de doctor în științe biologice.
Mai bine de 20 ani am condus activitatea Rezervației științifice „Codrii„ (1990 -2012). În calitate de Manager am organizat 4 simpozioane internaționale cu editarea materialelor prezentate ce includ mai bine de 500 de lucrări științifice cu privire la biodiversitatea ariilor protejate din Republică și de peste hotare. În calitatea de savant, în cadrul Rezervației, am susținut pregătirea a 5 doctori în științe biologice și un doctor habilitat.
La finele anului 2014 m-am reîntors la Grădina Botanică a AŞM, în laboratorul Flora spontană şi Herbar în funcție de cercetător coordonator, unde am reușit să generalizezi cercetările efectuate privitor la macromicete şi în vara anului 2015 am susținut teza de doctor habilitat în științe biologice.
Din anul 2010 până în prezent sunt titularul cursurilor de Micologie și Fitotehnie în cadrul facultății „Științe ale Naturii” la Universitatea „Dimitrie Cantemir” a Republicii Moldova.
Sunt autor a peste 70 lucrări științifice, inclusiv 9 monografii; Președinte al Societății Micologilor şi Societății de Botanică din R. Moldova.
Pe parcursul activității de muncă am fost apreciat cu următoarele distincții:
1978 – Laureat al Premiului II acordat tinerilor savanți ai A.Ș. din Moldova”;
2006 – Medalia jubiliară „60 ani ai Academiei de Științe din Moldova”;
2007- Diploma de onoare a A.Ș. din Moldova;
2007 – Medalia „Meritul civic”;
2011 – Titlul onorific „Om emerit”;
2012 – Medalia „Dimitrie Cantemir” a A.Ș. din Moldova.
2015 – Laureat al Premiului A.Ş.M. în domeniul agriculturii „Ilie Untilă”;
2018 – Medalia „Nicolae Milescu Spătaru” a A.Ș. din Moldova.

Elena Gherasim

2007-2010 – studii de licență în științe ale naturii, specialitatea – Biologie, Facultatea Biologie și chimie, Universitatea de Stat din Tiraspol;

2010-2012 – studii de master în Științe ale naturii, specialitatea – Biologie aplicată, Facultatea Biologie și chimie, Universitatea de Stat din Tiraspol;

2012-2015 – studii de doctorat în cadrul Institutului de Zoologie al AȘM;

19.02.2016 – susținerea tezei de doctor în științe biologice. Specialiatea – Parazitologie.

În acest restrâns mesaj, vreau să felicit conducerea Universităţii de Stat din Tiraspol administrată de domnul rector – Eduard COROPCEANU, doctor în științe chimice, profesor universitar, pentru bunele calități manageriale și integrarea universității în comunitatea internațional-universitară.

Cu o deosebită plăcere menționez că apreciez programul de studii bine gândit și structurat, profesionalismul, metodele de predare a materialului didactic la cel mai acceptabil nivel, precum și întreg colectivul de profesori de la facultatea de Biologie și Chimie.

Sunt recunoscătoare pentru sfaturile utile, pentru blândeţea cu care m-ați călăuzit pe calea devenirii profesionale, dar și pentru libertatea pe care mi-ați acordat-o la prelegeri şi seminare, ceia ce m-a încurajat să explorez noi tărâmuri şi să mă desăvârşesc ca specialist.

Pe lângă faptul că am avut posibilitatea de a învăța de la profesorii cu o vastă experiență în domeniu, am avut marea ocazie de a activa, încă din anul doi de facultate, în calitate de laborant la Catedra de Biologie Animală. Colectivul, din care am făcut parte, a fost unul motivant, mereu într-o strânsă competiție profesională, de la care am putut învăța doar lucruri frumoase și fiecare în parte au contribuit la formarea și dezvoltarea mea profesională.

Cu deosebit respect îmi exprim gratitudinea către domnul profesor universitar, doctor habilitat în științe biologice, Laureat al Premiului Național Tudor COZARI, care mi-a propus să cuceresc noi tărâmuri ale cunoașterii prin efectuarea studiilor de doctorat, dar și posibilitatea de a cunoaște personalități notorii ale I.P. Institutului de Zoologie, instituția în care activez și în prezent.

Studiile de doctorat, le-am efectuat în cadrul Laboratorului de Parazitologie și Helmintologie al Institutului de Zoologie, cu tema tezei „Ranidele verzi (Amphibia, Ranidae) din Republica Moldova: biologia, ecologia și helmintofauna” sub ghidarea profesionistă a domnului doctor habilitat, profesor universitar, Tudor COZARI și a domnului doctor habilitat, profesor cercetător Dumitru ERHAN.

Activitatea în domeniul cercetării s-a desfășurat într-un mediu productiv-concurențial, unde m-am putut dezvolta ca specialist, dobândi noi cunoștințe și savura recunoștința aprecierii rezultatelor științifice obținute atât la nivel național, cât și internațional prin elaborarea și obținerea diverselor tipuri de brevete, diplome, medalii, trofee proiecte de cercetare și premii (Gold MedalSalonul Internațional de Invenții, Inovații „Traian Vuia”, Timișoara, 13-15 octombrie, 2020, Gold medal la a XI-a ediție a Expoziției Europene a Creativității și Inovării EUROINVENT, 16-18 may 2019, Iași, România, Gold medal – 47E Salon International des Inventions de Geneve, 10-14 avril 2019, Palexpo, Gold medal – The world exhibition on  inventions, research and new technologies. Eureka. Innova. Valencia, Spain, 8th of  March 2018, Gold medal – 46E Salon International des Inventions de Geneve, 11-15 avril 2018, Palexpo, Gold medal – Innova, International Exhibition of Inventions BARCELONA 5th May 2017, Medalia de aur la Expoziția Internațională Specializată ”infoinvent”, Ediția a XVI-a, Chișinău, 20-23 noiembrie 2019, Medalie de aur și Medalie de bronz – Expozitia Internatională Specializată „INFOINVENT” 15-18 noiembrie 2017, Chisinau, Diploma of excellence la a XI-a ediție a Expoziției Europene a Creativității și Inovării EUROINVENT, 16-18 may 2019, Iași, România, Diplomă de excelență – Salonul Internațional al Cercetării Științifice, Inovării și Inventicii PRO INVENT, ediția a XVIII-a, 18-20 noiembrie 2020 Cluj-Napoca, Diploma of Excellence oferită de către Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara 2019, Medalia de aur la al XXIII Simpozionul Internațional INVENTICA 2019, 26-28 iunie 2019, Iași, România, Diploma – Expozitia Internationala Specializată „INFOINVENT” 15-18 noiembrie 2017, Chisinau, The world exhibition on inventions, research and new technologies. Eureka. Innova. Valencia, Spain, 8th of March 2018, Diplome. 46E Salon International des Inventions de  Geneve, 11-15 avril 2018, Palexpo, Diploma. Innova, International Exhibition of Inventions BARCELONA 5th May 2017, Diploma. Expozitia Internationala Specializata „INFOINVENT” 15-18 noiembrie 2017, Chisinau, Trofeu – Innova, International Exhibition of Inventions BARCELONA 5th May 2017, Trofeu la al XXIII Simpozionul Internațional INVENTICA 2019, 26-28 iunie 2019, Iași, România etc.) acte de implimentare, burse naționale (Bursa de Excelentă a Guvernului Republicii Moldova, 2014; Bursa de Mobilitate „Mircea Ciuhrii”, 2018) și internaționale (Bursa acordată de Federația Mondială a Savanților (Geneva), 2015, Bursa acordată de Federația Mondială a Savanților (Geneva), 2020-2021,), proiecte (Diversitatea helmintofaunei amfibienilor din complexul Pelophylax esculenta (Amphibia) și rolul acestora ca bioindicatori ai ecosistemelor acvatice din Republica Moldova, 2017-2018; Diversitatea faunei helmintice a amfibienilor ecaudați (Amphibia, Anura) și rolul acesteia în combaterea biologică a unor helmintoze la animale, 2019) și concursuri (Premiul Academiei de Științe a Moldovei pentru tinerii cercetători „Boris Melnic”, 2018, Premiul Municipal pentru tineret în domeniul științei (biologie), 2016). Toate aceste rezultate sunt grație susținerii nemărginite a mentorilor mei profesorii Dumitru ERHAN și Tudor COZARI, dar și susținerea de către celebrul savant, inventator, domnul academician Ion TODERAȘ și a doamnei doctor habilitat în științe biologice Laurenția UNGUREANU director a Institutului de Zoologie.

Îmi prețuiesc nespus profesorii Tudor COZARI, Boris NEDBALIUC, Viorica COADĂ Ana PELIN, Eugenia CHIRIAC, Diana COȘCODAN, Rodica NEDBALIUC, Lidia COJOCARI, Larisa PLOP, Lora MOȘANU, Vasile GRATI, Liliana JALBĂ, Elena IURCU-STRĂISTARU, Tatiana CÂRLIG, care m-au învățat și au luptat cu încăpăținare pentru cunoștințele mele, pentru că au ştiut să mă îndrume cu exigenţă, dar şi de a mă povăţui cu înțelepciune. Vă mulțumesc pentru cunoștințele pe care mi le-ați oferit, pentru credința puternică și speranța într-o lume științifică nemărginită. Mă închin cu plecăciune în faţa Domniilor Voastre pentru felul în care m-ați motivat şi veţi fi pentru mine un model de comportament, prestanţă şi erudiţie.

Vă doresc mulți ani de activitate cu succes, prosperitate și sănătate!

Cu alese considerații,
Elena GHERASIM, doctor în științe biologice, cercetător științific superior,
Președintele Consiliului Tinerilor Cercetători ai Institutului de Zoologie.

Donţu Maria

Embriolog, Clinica „Familia”, Chişinău.

Am finisat Universitatea de Stat din Tiraspol în 2010, cu titlul Licențiat în Științe ale Naturii.  Cursurile profesorilor de la facultatea Biologie și chimie mi-au oferit oportunitățile de a explora temeliile domeniului biologiei dezvoltării pe care avea să îl practic mai târziu, devenind angajată în funcția de embriolog, din 2011 până în prezent la Clinica ,,Familia”, din Chișinău. Funcția pe care o îndeplinesc constă esențial în aplicarea tehnologiilor de reproducere umană asistată pentru tratarea cuplurilor infertile, făcând stagiare pentru specializare în 2010 în Kiev.

Sunt profund recunoscătoare profesorilor universitari, care mi-au împărtășit nu doar cunoștințele ca profesioniști, dar au demonstrat atitudine umană de adevărați mentori atât în ghidarea profesională, cât și în dezvoltarea personală prin devoțiune pedagogică.

Elena Gorincioi

Motto: Nu-i înveţi pe alţii ceea ce vrei, nu-i înveţi ceea ce ştii – îi înveţi ceea ce eşti.

Jean Jaures

Sunt printre copiii, care au îmbrățișat profesia părinților. Am crescut de timpuriu cu amintirile lor despre studenție: desțelenirea Kazahstanului, evocarea practicilor de camp la botanică și zoologie și a. Își amintesc și acum cu pietate despre profesorii lor – regretatul Prof. Dumitru Batîr – diriginte și profesor de chimie general; Acad. Boris Matienco – profesor de botanică; regretatul Prof. Eugen Nirca – decanul facultății și profesor de chimie organică; regretatul Prof. Faenștein – profesor de chimie fizică… Profesori și Oameni, care întruchipează pentru părinții mei, așa cum am înțeles eu, motto-ul scris mai sus…Ceea ce mi se pare cu adevărat minunat, este că și părinții mei, Constantin și Pelaghia Gorincioi (absolvenții UST ai promoției 1962), la rându-le, dau viață acestui motto, pentru și prin sutele de discipoli, pe care i-au educat pe parcursul activității lor de pedagogi, mama învrednicindu-se și de titlul onorific de Pedagog emerit al Republicii Moldova.

La acest “background” solid părintesc, pe care împreună cu frații Valeriu și Andrei îl mărturisim cu multă căldură, se adaugă aportul considerabil al fratelui mai mare, Valeriu Gorincioi – un alt absolvent UST (și o altă expresie vie a motto-ului), care a fost o personalitate emblematică în anii studențești. Cu pasiunea pentru chimie și cunoștințele profunde, pe care și le cultiva în permanență, a participat la Olimpiada Unională (în fosta URSS) la chimie, ocupând un loc de frunte. Valeriu a fost și este Pedagog și Om de Știință, fiind actualmente la cârma Liceului theoretic “Mihai Sadoveanu” din or. Călărași.

Un cuvânt de adânc respect aduc aici și multstimaților noștri profesori de la facultate. În special, mă închin TUTUROR dascălilor mei de la Catedra Chimie, unde de fapt am și început zborul prin viață, după absolvirea studiilor. Ei mi-au dăruit, mai presus de cunoștințe, lecții de viață și de atitudine, pentru care le voi rămâine mereu recunoscătoare…

Valeriu Gorincioi

Anii de studenţie petrecuți la Institutul Pedagogic de Stat „Taras Şevcenco” din Tiraspol s-au scurs ca şi la majoritate studenţilor cu repeziciunea unei reacţii chimice cu viteză mare.

Îmi aduc aminte cu pietate despre întâlnirea cu colegii de grupă, majoritatea dintre care şi în prezent sunt oamenii şcolii, de primele lecţii, lucrării de laborator, practici de câmp – totul încărcat de un deosebit farmec ştiinţific dar şi emoţional.

Profesorii ca E. Melentieva, E. Panas, P. Pulbere, V. Şuberneţci – au fost şi continuă să fie pentru mine modele valorice şi valorizatoare care, alături de pilda părinţilor mei Pelagheia şi Constantin Gorincioi, ambii absolvenţi ai facultăţii de biologie şi chimie m-au format ca pedagog, personalitate, om.

Uneori şi astăzi mă văd în aulele Universitaţii, cu săli de lectură bogate în literatură ştiinţifică şi metodică, cu laboaratoarele dotate, cu căminele calde, dar principalul cu comunitatea celora care formează tezaurul de aur al Primei Insitutii de Invaţamint Superioar din Moldova.