Facultăți alumni Biologie și Chimie

Tatiana Calalb

Fiecare Om are radăcini, pornite într-o familie, alimentate şi susţinute, ulterior, de învăţătorii din şcoală, profesorii de la facultate, mentorii studiilor postuniversitare şi colegii din colectivul de activitate, iar efortul comun se cristalizeză într-un specialist-profesionist.

Am beneficiat şi eu din plin din toate,  pentru ce, sunt profnd recunăscătoare fiecărei persoane din traseul educaţiei şi formării profesionale. Astăzi, făcând o retrospectivă, vin cu mulţumiri şi plecăciuni în faţa dascălilor facultăţii de Biologie şi chimie a Univeristăţii de Stat din Tiraspol. Sunt recunăscătoare destinului, că mi-a adus paşii, anume aici, la prima instituţie de învăţământ superior din Republica Moldova (fondată la 1 octombrie 1930), care pe parcursul activităţii a format la facultăţile sale peste 75 mii de specialişti. În anii de studii am avut parte de ore de curs, lucrări de laborator, seminare, activităţi în cercul ştiinţific studenţesc, conduse de profesori cu ţinută academică de invidiat, profesionalism impecabil, modestie şi multă dăruire.

Am avut marele noroc să continui studiile în şcoala academicianului Boris Matienco, dascăl al acestei instituţii, un exemplu de respect, mândrie, susţinere a absolvenţilor şi promovare a imaginii Almamater.  În mod firesc, îmi mobilizez puterile şi capacitatea spre mecenarea cât mai deplină a cunoştinţelor biologice şi chimice la USMF “Nicolae  Testemiţanu” şi,  deopotrivă, să implantez dragilor studenţi afinitatea, sensibilitatea pentru natură, aprecierea şi ocrotirea ei prin abilităţi individuale de observaţie asupra fenomenelor miraculoase ale naturii. Continui să învăţi şi să colaborez cu colegii de azi ai facultăţii, profesorul universitar Vasile Gratii (recenzent ştiinţific la manual şi indicaţii metodice, referent oficial la teza de doctor habilitat etc.), conferenţiar universitar, şef catedră Eugenia Chiriac (recenzent ştiinţific la indicaţii metodice, schimb metodico-didactic, activităţi extracurriculare).

Prin acest mesaj îmi exprim gratitudinea şi admiraţia pentru succesele universităţii, puterea de a depăşii situaţii foarte dificile şi felicitări pentru că a fost şi rămâne instituţia-pilon în formarea celor mai profesioniste cadre didactice pentru învăţământul national.

Mulţumesc, în special, pentru acea clipă, când mă aflu într-un impas în viaţa profesională şi caut cu disperare un răspuns şi de multe ori, el vine dintr-o poveste, caz, situaţie, dintr-un crâmpeu de lecţie sau discurs pe care le-am auzit de la profesorii mei.

Sunt mândră de profesorii şi universitatea mea şi Vă doresc sănătate multă, inspiraţie, curaj, puteri, colaborări productive în activitatea profesoral-didactică!

Absolventa facultăţii de Biologie şi chimie (promoţia anului 1980),

Şeful catedrei de farmacognozie şi botanică farmaceutică,

Facultatea de Farmacie, USMF “Nicolae  Testemiţanu”,

Doctor habilitat în ştiinţe biologice Tatiana Calalb

Academicianul Gheorghe ȘISCANU – absolvent al Facultății Biologie și Chimie (1952-1957)

Academicianul Gheorghe ȘISCANU

Născut la 5 iulie 1932, în s. Măcărești, județul Ungheni. Savant în domeniul fiziologiei plantelor. Doctor habilitat în biologie (1974). Profesor universitar (1982). Membru corespondent (1989) şi membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1992).

Academicianul Gheorghe Şişcanu la 5 iulie anul 2017 a împlinit 85 de ani din ziua naşterii şi 59 ani de activitate ştiinţifico-organizatorică, didactică şi obştească. Fiind dotat de la natură cu capacităţi deosebite, obţinând o pregătire profesională profundă, s-a sacrificat întru prosperarea cercetărilor în domeniul fiziologiei plantelor, ce i-a permis realizarea cercetărilor la cel mai înalt nivel ştiinţific, dobândind un renume bine meritat în domeniul fotosintezei plantelor pomicole.

S-a născut la 5 iulie 1932 în satul Măcăreşti, judeţul Ungheni, Republica Moldova, unde a absolvit şcoala de 8 ani. Continuă studiile la şcoala pedagogică din oraşul Călăraşi, care o absolveşte în a.1952. Studiile superioare le obţine la Institutul Pedagogic din Tiraspol, facultatea de Biologie şi Chimie (1952-1957). Primii paşi în cercetare i-a întreprins la Institutul de Fiziologie a Plantelor al AŞM (1958-1961) în calitate de doctorand. Munca cu abnegaţie i-a
permis de a acumula un vast material experimental în domeniul fiziologiei plantelor, ce a servit ca bază pentru susţinerea cu succes a tezei de doctor în biologie în anul 1963 şi a tezei de doctor habilitat în a.1974. În 1982 pentru activitatea didactică prodigioasă doctorul habilitat Gh. Şişcanu obţine titlul de profesor universitar.

Competenţa profesională, rezultatele ştiinţifice obţinute de o înaltă valoare teoretică şi aplicativă, au fost recunoscute de savanţii din ţară, acordându-i-se în a.1989 titlul de membru corespondent, iar în anul 1992 – membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Graţie calităților organizatorice, spiritului creativ academicianul Gheorghe Şişcanu a exercitat în perioada 1990-2000 funcția de Secretar științific general al AŞM. A participat nemijlocit la
elaborarea Legii cu privire la Academia de Științe a Moldovei și Concepției privind reforma sferei cercetare dezvoltare. Şi-a adus aportul considerabil în menținerea relațiilor dintre AŞM și Asociația Internațională a Academiilor cu sediul la Kiev. Paralel cu activitatea managerială în cadrul Academiei de Științe a Moldovei continuă și activitatea științifică. În 1975 a fondat Laboratorul de Fotosinteză al Institutului de Fiziologie a Plantelor al AŞM, actualmente Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecție a Plantelor al AŞM.

La diferite etape ale activităţii sale şi-a desăvârşit profesionalismul în cercetare prin stagiile efectuate într-un şir de centre ştiinţifice din Moscova (1959-1960, 1961-1974), Sankt-Petersburg (1960,1970), Kiev (1960,1985), Minsk (1971) ş.a. Începând cu anul 1958 şi până în prezent, distinsul fiziolog, academicianul Gh. Şişcanu şi-a consacrat activitatea ştiinţifică studiului particularităţilor funcţionării aparatului fotosintetic la plantele pomicole. A elaborat şi
dezvoltat teoria productivităţii fotosintetice a plantelor. A adus o importantă contribuţie în studierea particularităţilor funcţionării aparatului fotosintetic la plantele de cultură. Cu participarea nemijlocită a profesorului universitar Gh. Şişcanu s-a studiat rolul reacţiilor adaptive ale aparatului fotosintetic în reglarea productivităţii şi rezistenţei plantelor la acţiunea factorilor ecologici nefavorabili. A stabilit fenomene noi de interacţiune ale organelor plantelor în
formarea reacţiei de răspuns la factori stresogeni, au fost evidenţiate legităţile relaţiilor donator – acceptor în reglarea procesului de producţie şi rezistenţă a plantelor. De o apreciere înaltă se bucură lucrările dlui Gh. Şişcanu ce ţin de studierea particularităţilor de interconexiune a activităţii fotosintetice a aparatului de asimilare şi funcţiei metabolice a sistemului radicular al pomilor fructiferi. Aceste rezultate ştiinţifice obţinute de către academicianul Gh. Şişcanu au fost incluse în manualul „Fiziologia plantelor pomicole”, editat în anul 1978 la Berlin în limba germană şi apoi tradus în 1982 în limba rusă.

Pedagog prin vocaţie, academicianul, profesorul universitar Gh. Şişcanu contribuie în mod direct la pregătirea specialiştilor în domeniul biologiei, activând mai bine de 20 de ani la catedra Universităţii de Stat din Moldova. Indiscutabil este şi aportul academicianului Gheorghe Şişcanu în pregătirea cadrelor de înaltă calificare: sub tutela Dumnealui au fost susţinute 15 teze de doctor în biologie. O perioadă îndelungată conduce Consiliul ştiinţific specializat pentru susţinerea tezelor de doctorat la specialitatea 03.00.12 – Fiziologie vegetală în calitate de
preşedinte. Este antrenat în diferite comisii ale Consiliului Naţional pentru Acreditare şi Atestare; ex-secretar al Consiliul consultativ de expertiză al Consiliului Suprem pentru Ştiinţă şi Dezvoltare Tehnologică; membru al Consiliului Directoriu al Societăţii de Fiziologie şi Biochimie Vegetală din Republica Moldova, membru al Federaţiei Europene a Societăţilor de Fiziologie a Plantelor. A fost redactor responsabil şi membru al colegiului de redactare la un şir de reviste de prestigiu, membru al Colegiului de redacţie al Editurii Enciclopedice. Academicianului Gheorghe Şişcanu a fost președinte al comisiei pentru susținerea examenelor de licență la Facultatea Biologie și Chimie a Universității de Stat din Tiraspol.

Rezultatele ştiinţifice au fost reflectate în cele peste 280 de lucrări ştiinţifice, inclusiv 6 monografii, printre care: Фотосинтез яблони (1973), Фотосинтез плодовых растений (1985), Investigaţii în domeniul fotosintezei cireşului (1996), Relaţiile donor-acceptor şi productivitatea plantelor de soia (2001). Relevanţa cercetărilor realizate este confirmată de 10 brevete de invenţii, care au fost prezentate la Saloane şi Expoziţii Naţionale şi Internaţionale şi menţionate cu diplome şi medalii. A prezentat referate ştiinţifice la un şir de foruri ştiinţifice naţionale şi internaţionale. Pentru activitate fructuoasă, merite deosebite în cercetare, academicianului Gh. Şişcanu i s-a conferit titlul onorific Om emerit (1995), Ordinul Republicii (1996), medalia Dimitrie Cantemir (2002), medalia jubiliară 60 ani de la fondarea primilor instituţii academice din Republica Moldova (2006).

Academicianul Andrei NEGRU – absolvent al Facultății Biologie și chimie (1955-1960)

Academicianul Andrei NEGRU

Născut la 28 iulie 1937 în s. Stoicani, r-nul Soroca.Savant – paleobotanist. Doctor habilitat în biologie (1986). Profesor universitar (1986). Membru corespondent (1988) şi membru titular al Academiei de Ştiinţe a Moldovei (1992).

Academicianul Andrei NEGRU s-a născut la 28 iulie 1937 în s. Stoicani, r-nul Soroca. După absolvirea școlii medii nr.1 din Soroca (1954) continuă studiile la facultatea de Biologie și Chimie a Institutului Pedagogic din Tiraspol (1955-1960). Activitatea pedagogică o începe în calitate de profesor de biologie la școala medie din s. Pragila, r-nul Florești (1960-1961). În perioada1963-1966 activează în calitate de lector asistent la Catedra de Botanică a Institutului Pedagogic din Tiraspol. În anul 1966 continuă studiile la doctorat la Institutul de Botanică V.L. Komarov al Academiei de Științe a Federației Ruse din Sankt-Petersburg. Susține teza doctor în științe biologice (1969), de doctor habilitat (1986). Devine profesor universitar (1986), este ales (1988) membru corespondent și membru titular (1992) al Academiei de Științe a Moldovei.

A deținut funcțiile de cercetător științific inferior (1969-1974), cercetător științific superior (1974-1976), șef de laborator (1976-1981), director adjunct pentru probleme de știință (1981-1987), director al Grădinii Botanice (Institut) (1988-1996), profesor universitar la USM (1996-2003), șef de catedră la UASM (2003-2006); din 2006 a fost șef de laborator la Grădina Botanică (Institut). A descoperit peste 120 taxoni fosili de plante, noi pentru știință. De o apreciere înaltă se bucură lucrările fundamentale în domeniul conservării biodiversității forestiere, plantelor rare și sistematicii florei spontane contemporane a Basarabiei, precum și activitatea sa în construcția și amenajarea peisagistică a Grădinii Botanice. A fost redactorul științific al Cărții Roșii a Republicii Moldova, ediția a II-a, al seriei de cărți Lumea vegetală a Moldovei, vol. I, II, III, IV, Flora Basarabiei, vol. II.

Autor a peste 300 de lucrări științifice, inclusiv 14 monografii, printre care: Понтическая флора Днестровско-Прутского междуречья (1982), Mиотическая флора Северо-Запaдного Причерноморья (1986), Plante rare din flora spontană a Republicii Moldova (2002), Dicționar de plante din Republica Moldova (2006), care au devenit cărți de referință pentru specialiștii în domeniu. Academicianul А. Negru este deținătorul а 2 brevete de invenții; а pregătit 10 doctori și 3 doctori habilitaţi în domeniul botanicii și ecologiei. În anii 1988-1996 a fost prеşеdintе аl Consiliului științific specializat de susținere а tezelor de doctor și doctor habilitat ре lângă Grădina Botanică (Institut) а AŞM, sub președinția căruia au fost susținute peste 45 teze de doctor și 8 teze de doctor habilitat la specialitatea 03.00.05 Воtаnicа. A fost fondatorul școlii științifice Paleobotaniștii din Republica Moldova. Este deținătorul Medaliei Meritul Civic, Medaliei AȘM Dimitrie Cantemir și al diferitor distincții ale comunității științifice naționale și internaționale.

Academicianul А. Negru a plecat în lumea celor drepți la 21 decembrie 2011.

Manic Ștefan

Sa născut la 22 martie 1947, în localitatea Stolniceni r-nul Hâncești, localitate așezată la margine de Codru. Adolescența am petrecut-o în sânul naturii, însoțindu-l deseori în pădure pe tata, care era un bun cunoscător a tot ce viețuiește în ea, în special ciupercile. Astfel, dragostea față de natură m-a determinat să-mi aleg profesia, şi în anul 1965, am devenit student la facultatea de Biologie şi Chimie a Institutului Pedagogic de Stat din Tiraspol.
Din primii ani de facultate, am manifestat un interes deosebit pentru cercetare, fiind invitat să particip în cadrul expedițiilor de colectare a materialului paleobotanic, organizat de profesorii de botanică Andrei Negru și Ana Ștefîrța. Aceste expediții, dar și practicile de câmp de 4 săptămâni de la anul 1 și 2 m-au ajutat mult să însușesc metodele de prelevare al materialului biologic pentru cercetare.
După absolvirea facultății am lucrat un an în calitate de profesor de biologie şi chimie în școala din satul natal, apoi un an am făcut serviciul militar.
În anul 1972 am fost angajat în Laboratorul de Floră şi Geobotanică al Grădinii Botanice a AŞM, unde am cercetat lemnul fosil timp de 4 ani și în 1976 am publicat prima lucrare științifică în acest domeniu cu titlul „Об остатках Glyptostrobus Endl. (Taxodiaceae) из понтических отложений юга Украины”. În același an, Laboratorul de Floră şi Geobotanică este reorganizat, fiind transferat în grupul de studiu al plantelor inferioare cu tema tezei de doctorat „Шляпочные грибы Молдавии”.
În 1982, sub conducerea vestitului micolog Boris Vasilcov de la Institutul de Botanică din Sankt–Petersburg, am susținut teza de doctor în științe biologice.
Mai bine de 20 ani am condus activitatea Rezervației științifice „Codrii„ (1990 -2012). În calitate de Manager am organizat 4 simpozioane internaționale cu editarea materialelor prezentate ce includ mai bine de 500 de lucrări științifice cu privire la biodiversitatea ariilor protejate din Republică și de peste hotare. În calitatea de savant, în cadrul Rezervației, am susținut pregătirea a 5 doctori în științe biologice și un doctor habilitat.
La finele anului 2014 m-am reîntors la Grădina Botanică a AŞM, în laboratorul Flora spontană şi Herbar în funcție de cercetător coordonator, unde am reușit să generalizezi cercetările efectuate privitor la macromicete şi în vara anului 2015 am susținut teza de doctor habilitat în științe biologice.
Din anul 2010 până în prezent sunt titularul cursurilor de Micologie și Fitotehnie în cadrul facultății „Științe ale Naturii” la Universitatea „Dimitrie Cantemir” a Republicii Moldova.
Sunt autor a peste 70 lucrări științifice, inclusiv 9 monografii; Președinte al Societății Micologilor şi Societății de Botanică din R. Moldova.
Pe parcursul activității de muncă am fost apreciat cu următoarele distincții:
1978 – Laureat al Premiului II acordat tinerilor savanți ai A.Ș. din Moldova”;
2006 – Medalia jubiliară „60 ani ai Academiei de Științe din Moldova”;
2007- Diploma de onoare a A.Ș. din Moldova;
2007 – Medalia „Meritul civic”;
2011 – Titlul onorific „Om emerit”;
2012 – Medalia „Dimitrie Cantemir” a A.Ș. din Moldova.
2015 – Laureat al Premiului A.Ş.M. în domeniul agriculturii „Ilie Untilă”;
2018 – Medalia „Nicolae Milescu Spătaru” a A.Ș. din Moldova.

Elena Gherasim

2007-2010 – studii de licență în Științe ale naturii, specialitatea – Biologie, Facultatea Biologie și chimie, Universitatea de Stat din Tiraspol;

2010-2012 – studii de master în Științe ale naturii, specialitatea – Biologie aplicată, Facultatea Biologie și chimie, Universitatea de Stat din Tiraspol;

2012-2015 – studii de doctorat în cadrul Institutului de Zoologie al AȘM;

19.02.2016 – susținerea tezei de doctor în științe biologice. Specialiatea – Parazitologie.

În acest restrâns mesaj, vreau să felicit conducerea Universităţii de Stat din Tiraspol administrată de domnul rector – Eduard COROPCEANU, doctor în științe chimice, profesor universitar, pentru bunele calități manageriale și integrarea universității în comunitatea internațional-universitară.

Cu o deosebită plăcere menționez că apreciez programul de studii bine gândit și structurat, profesionalismul, metodele de predare a materialului didactic la cel mai acceptabil nivel, precum și întreg colectivul de profesori de la facultatea de Biologie și Chimie.

Sunt recunoscătoare pentru sfaturile utile, pentru blândeţea cu care m-ați călăuzit pe calea devenirii profesionale, dar și pentru libertatea pe care mi-ați acordat-o la prelegeri şi seminare, ceia ce m-a încurajat să explorez noi tărâmuri şi să mă desăvârşesc ca specialist.

Pe lângă faptul că am avut posibilitatea de a învăța de la profesorii cu o vastă experiență în domeniu, am avut marea ocazie de a activa, încă din anul doi de facultate, în calitate de laborant la Catedra de Biologie Animală. Colectivul, din care am făcut parte, a fost unul motivant, mereu într-o strânsă competiție profesională, de la care am putut învăța doar lucruri frumoase și fiecare în parte au contribuit la formarea și dezvoltarea mea profesională.

Cu deosebit respect îmi exprim gratitudinea către domnul profesor universitar, doctor habilitat în științe biologice, Laureat al Premiului Național Tudor COZARI, care mi-a propus să cuceresc noi tărâmuri ale cunoașterii prin efectuarea studiilor de doctorat, dar și posibilitatea de a cunoaște personalități notorii ale Institutului de Zoologie al Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, instituția în care activez și în prezent.

Studiile de doctorat, le-am efectuat în cadrul Laboratorului de Parazitologie și Helmintologie al Institutului de Zoologie, cu tema tezei „Ranidele verzi (Amphibia, Ranidae) din Republica Moldova: biologia, ecologia și helmintofauna” sub ghidarea profesionistă a domnului doctor habilitat, profesor universitar, Tudor COZARI și a domnului doctor habilitat, profesor cercetător Dumitru ERHAN.

Activitatea în domeniul cercetării s-a desfășurat într-un mediu confortabil, unde m-am putut dezvolta ca specialist, dobândi noi cunoștințe și savura recunoștința aprecierii rezultatelor științifice obținute atât la nivel național, cât și internațional prin elaborarea și obținerea diverselor tipuri de brevete, acte de implimentare, burse naționale (Bursa de Excelentă a Guvernului Republicii Moldova, 2014; Bursa de Mobilitate „Mircea Ciuhrii”, 2018) și internaționale (Bursa acordată de Federația Mondială a Savanților (Geneva), 2015), proiecte (Diversitatea helmintofaunei amfibienilor din complexul Pelophylax esculenta (Amphibia) și rolul acestora ca bioindicatori ai ecosistemelor acvatice din Republica Moldova, 2017-2018; Diversitatea faunei helmintice a amfibienilor ecaudați (Amphibia, Anura) și rolul acesteia în combaterea biologică a unor helmintoze la animale, 2019) și concursuri (Premiul Academiei de Științe a Moldovei pentru tinerii cercetători „Boris Melnic”, 2018). Toate aceste rezultate sunt grație și susținerii de către celebrul savant, inventator și manager al Institutului de Zoologie, domnul academician Ion TODERAȘ.

Îmi prețuiesc nespus profesorii Tudor COZARI, Boris NEDBALIUC, Rodica NEDBALIUC, Ana PELIN, Eugenia CHIRIAC, Viorica COADĂ, Lidia COJOCARI, Larisa PLOP, Lora MOȘANU, Diana COȘCODAN, Vasile GRATI, Liliana JALBĂ, Elena IURCU-STRĂISTARU, Tatiana CÂRLIG, care m-au învățat, pentru că au ştiut să mă îndrume cu exigenţă, dar şi de a mă povăţui cu înțelepciune. Vă mulțumesc pentru cunoștințele pe care mi le-ați dat, Mă închin cu plecăciune în faţa Domniilor Voastre pentru felul în care m-ați motivat şi veţi fi pentru mine un model de comportament, prestanţă şi erudiţie.

Cu alese considerații,

Elena GHERASIM, doctor în științe biologice, cercetător științific superior, Președintele Consiliului Tinerilor Cercetători ai Institutului de Zoologie al MECC.

Donţu Maria

Embriolog, Clinica „Familia”, Chişinău.

Am finisat Universitatea de Stat din Tiraspol în 2010, cu titlul Licențiat în Științe ale Naturii.  Cursurile profesorilor de la facultatea Biologie și chimie mi-au oferit oportunitățile de a explora temeliile domeniului biologiei dezvoltării pe care avea să îl practic mai târziu, devenind angajată în funcția de embriolog, din 2011 până în prezent la Clinica ,,Familia”, din Chișinău. Funcția pe care o îndeplinesc constă esențial în aplicarea tehnologiilor de reproducere umană asistată pentru tratarea cuplurilor infertile, făcând stagiare pentru specializare în 2010 în Kiev.

Sunt profund recunoscătoare profesorilor universitari, care mi-au împărtășit nu doar cunoștințele ca profesioniști, dar au demonstrat atitudine umană de adevărați mentori atât în ghidarea profesională, cât și în dezvoltarea personală prin devoțiune pedagogică.

Elena Gorincioi

Motto: Nu-i înveţi pe alţii ceea ce vrei, nu-i înveţi ceea ce ştii – îi înveţi ceea ce eşti.

Jean Jaures

Sunt printre copiii, care au îmbrățișat profesia părinților. Am crescut de timpuriu cu amintirile lor despre studenție: desțelenirea Kazahstanului, evocarea practicilor de camp la botanică și zoologie și a. Își amintesc și acum cu pietate despre profesorii lor – regretatul Prof. Dumitru Batîr – diriginte și profesor de chimie general; Acad. Boris Matienco – profesor de botanică; regretatul Prof. Eugen Nirca – decanul facultății și profesor de chimie organică; regretatul Prof. Faenștein – profesor de chimie fizică… Profesori și Oameni, care întruchipează pentru părinții mei, așa cum am înțeles eu, motto-ul scris mai sus…Ceea ce mi se pare cu adevărat minunat, este că și părinții mei, Constantin și Pelaghia Gorincioi (absolvenții UST ai promoției 1962), la rându-le, dau viață acestui motto, pentru și prin sutele de discipoli, pe care i-au educat pe parcursul activității lor de pedagogi, mama învrednicindu-se și de titlul onorific de Pedagog emerit al Republicii Moldova.

La acest “background” solid părintesc, pe care împreună cu frații Valeriu și Andrei îl mărturisim cu multă căldură, se adaugă aportul considerabil al fratelui mai mare, Valeriu Gorincioi – un alt absolvent UST (și o altă expresie vie a motto-ului), care a fost o personalitate emblematică în anii studențești. Cu pasiunea pentru chimie și cunoștințele profunde, pe care și le cultiva în permanență, a participat la Olimpiada Unională (în fosta URSS) la chimie, ocupând un loc de frunte. Valeriu a fost și este Pedagog și Om de Știință, fiind actualmente la cârma Liceului theoretic “Mihai Sadoveanu” din or. Călărași.

Un cuvânt de adânc respect aduc aici și multstimaților noștri profesori de la facultate. În special, mă închin TUTUROR dascălilor mei de la Catedra Chimie, unde de fapt am și început zborul prin viață, după absolvirea studiilor. Ei mi-au dăruit, mai presus de cunoștințe, lecții de viață și de atitudine, pentru care le voi rămâine mereu recunoscătoare…

Valeriu Gorincioi

Anii de studenţie petrecuți la Institutul Pedagogic de Stat „Taras Şevcenco” din Tiraspol s-au scurs ca şi la majoritate studenţilor cu repeziciunea unei reacţii chimice cu viteză mare.

Îmi aduc aminte cu pietate despre întâlnirea cu colegii de grupă, majoritatea dintre care şi în prezent sunt oamenii şcolii, de primele lecţii, lucrării de laborator, practici de câmp – totul încărcat de un deosebit farmec ştiinţific dar şi emoţional.

Profesorii ca E. Melentieva, E. Panas, P. Pulbere, V. Şuberneţci – au fost şi continuă să fie pentru mine modele valorice şi valorizatoare care, alături de pilda părinţilor mei Pelagheia şi Constantin Gorincioi, ambii absolvenţi ai facultăţii de biologie şi chimie m-au format ca pedagog, personalitate, om.

Uneori şi astăzi mă văd în aulele Universitaţii, cu săli de lectură bogate în literatură ştiinţifică şi metodică, cu laboaratoarele dotate, cu căminele calde, dar principalul cu comunitatea celora care formează tezaurul de aur al Primei Insitutii de Invaţamint Superioar din Moldova.